Agendy

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – Občan

O posúdenie odkázanosti žiada občan mesta Banská Bystrica v prípade potreby poskytovania nasledovných sociálnych služieb:

  • opatrovateľská služba,
  • zariadenie opatrovateľskej služby / týždenná forma  alebo celoročná forma pobytu na dobu určitú/,
  • denný stacionár,
  • zariadenie pre seniorov

V žiadosti je potrebné označiť z uvedenej ponuky len jeden druh sociálnej služby, na ktorú bude žiadateľ v rámci posudkového procesu posúdený. V prípade záujmu o posúdenie odkázanosti na viac sociálnych služieb je potrebné vyplniť žiadosť na každý druh sociálnej služby samostatne.

Povinnou prílohou žiadosti sú lekárske správy o zdravotnom stave žiadateľa nie staršie ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.). V prípade, že takéto správy žiadateľ nemá, k žiadosti dokladá tlačivo „Lekársky nález“ vyplnené zmluvným (obvodným) lekárom.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Legislatíva

  • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou