Agendy

Daň za predajné automaty – Podnikateľ

Daň za predajné automaty je fakultatívna daň a obec ju môže ukladať v súlade so zákonom o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady.  Mesto Banská Bystrica zaviedlo daň za predajné automaty všeobecne záväzným nariadením.

Mesto Banská Bystrica je vecne príslušným správcom dane, ak sa predajný automat prevádzkuje na území mesta v priestore prístupnom verejnosti.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Lehota na podanie priznania k dani za predajné automaty:

Priznanie k dani za predajné automaty je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť.
Ak vznikne daňová povinnosť k dani za predajné automaty v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.
Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane.

Lehota na podanie čiastkového priznania k dani za predajné automaty:

Ak daňovník podal priznanie k dani za predajné automaty a daňová povinnosť k dani za predajné automaty vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný podať čiastkové priznanie k tej dani, príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
V čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu k dani za predajné automaty.

Lehota na podanie priznania k dani za predajné automaty na základe výzvy:

Daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Vo výzve správca dane určí lehotu a rozsah daňového priznania a poučí daňový subjekt o následkoch nepodania daňového priznania.

Daňová povinnosť

Vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene správcu dane k tomu istému predmetu dane, vzniká daňová povinnosť u nového správcu dane prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Povinné prílohy

Daňový subjekt je povinný uviesť v časti VI. Oddiel - Priznanie k dani za predajné automaty presné umiestnenie predajného automatu.
Nakoľko tlačivo MF SR má obmedzené pole v časti priznanie k dani za predajné automaty na uvedenie presného umiestnenia predajného automatu je potrebné tieto údaje uviesť v samostatnej prílohe k oddielu VI. v tvare:

 • adresa miesta umiestnenia predajného automatu (presný názov organizácie umiestnenia predajného automatu, IČO tejto organizácie, ulica, súpisné číslo, orientačné číslo) a
 • umiestnenie predajného automatu (miestnosť, poschodie).

Príloha je uvedená v časti "Dokumenty, žiadosti a tlačivá".

Sadzba

Sadzba dane za predajné automaty:

2023  sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok je stanovená vo všeobecne záväznom nariadení vo výške 100,00 €.
2022 - 2012  sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny bola stanovená vo všeobecne záväzných nariadeniach platných v príslušnom zdaňovacom období vo výške  54,00 €.

Úhrady

Daň za predajné automaty sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí na účet mesta IBAN  SK45 7500 0000 0040 1714 6469 bezhotovostným prevodom alebo priamo v pokladni mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou.

Pri platbe dane je daňovník povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 160, špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Predmetom dane za predajné automaty - sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane nie sú predajné automaty na cestovné lístky verejnej dopravy.
Zákon nevymedzuje sortiment tovaru, ktorý ponúka predajný automat a ani jeho rozsah, nie je rozhodujúca ani forma úhrady za predajný tovar (mince, bankovky, platobná karta ...).

Základom dane - je počet predajných automatov.

Daňovník - je fyzická osoba podnikajúca alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Povinnosti daňovníka - rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie predajných automatov upravuje zákon a všeobecne záväzné nariadenie mesta.

Daňová povinnosť - vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať; zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene napr. k presunu automatu do inej obce,  daňová povinnosť u nového správcu dane vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

Priznanie k dani za predajné automaty

 • priznanie sa podáva na predpísanom tlačive určeným osobitným predpisom,
 • ak daňovník podá priznanie na nesprávnom tlačive alebo priznanie nepodpíše považuje sa takéto priznanie za nepodané.
 • daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane; napr. deň začatia prevádzkovania automatu, presné umiestnenie automatu, počet automatov...
 • ak daňovník podal priznanie k dani a nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku vyrubenej dane; napr. daňovník začal prevádzkovať ďalší automat na území mesta, zmenilo sa umiestnenie automatu alebo bol jeden automat demontovaný ... je daňovník povinný podať čiastkové priznanie k dani,
 • ak na podanie priznania vyzve daňovníka správca dane, daňovník je povinný podať priznanie k dani za predajné automaty v lehote určenej vo výzve správcu dane,
 • daňovník vyplní žlté tlačivo záhlavie, priloží prílohu oddiel VI; v záhlaví priznania daňovník vyznačí druh priznania ak
  • začal prevádzkovať prvý predajný automat na území mesta - priznanie
  • začal prevádzkovať ďalší automat, vyradil predajný automat z prevádzky alebo zmenil miesto prevádzky predajného automatu v meste - čiastkové priznanie,
  • z prevádzky sa vyradili všetky predajné automaty na území mesta - čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti,
 • v čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.

Sankcie za nepodanie priznania - daňovník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá priznanie v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Podľa daňového poriadku správca dane uloží pokutu, ak sa daňovník nepodá priznanie najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím.

Vyrubenie dane za predajné automaty - daň sa vyrubuje rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Daň je splatná do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane, začínajúc mesiacom, v ktorom daňová povinnosť vznikla až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Ak má právnická osoba alebo podnikateľ zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktívna na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane len elektronicky.

Výpočet dane za predajné automaty - daň sa vypočíta ako súčin sadzby dane za kalendárny rok a počtu predajných automatov, ktoré tvoria predmet dane.

Sankcia za omeškanie úhrady dane - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované daňovníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje daňovník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS