Agendy

Daň za predajné automaty – Podnikateľ

Daň za predajné automaty je fakultatívna daň a obec ju môže ukladať. Mesto Banská Bystrica zaviedlo daň za predajné automaty všeobecne záväzným nariadením.

Mesto Banská Bystrica je vecne príslušným správcom dane, ak sa predajný automat prevádzkuje na území mesta v priestore prístupnom verejnosti.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Sadzba

Sadzba dane sa stanovuje na 54,00 € za jeden predajný automat a kalendárny rok.

Úhrady

Daň za predajné automaty sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou; v banke v hotovosti na účet mesta; bezhotovostným prevodom na účet mesta IBAN   SK45 7500 0000 0040 1714 6469.

Pri platbe dane je daňovník povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 160, špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

  Legislatíva

  Poučenie

  Predmetom dane za predajné automaty - sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

  Základom dane - je počet predajných automatov.

  Daňovník - je fyzická osoba podnikajúca alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

  Povinnosti daňovníka - ako je rozsah a spôsob vedenia preukaznej evidencie na účely dane, spôsob identifikácie predajných automatov upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta.

  Daňová povinnosť - vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať; zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie. Ak dôjde v rámci jedného kalendárneho mesiaca k zmene napr. k presunu automatu do inej obce,  daňová povinnosť u nového správcu dane vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene správcu dane.

  Priznanie k dani za predajné automaty

  • priznanie sa podáva na predpísanom tlačive určeným osobitným predpisom,
  • ak daňovník podá priznanie na nesprávnom tlačive alebo priznanie nepodpíše považuje sa takéto priznanie za nepodané.
  • daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane; napr. deň začatia prevádzkovania automatu, presné umiestnenie automatu, počet automatov...
  • ak daňovník podal priznanie k dani a nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku vyrubenej dane; napr. daňovník začal prevádzkovať ďalší automat na území mesta, zmenilo sa umiestnenie automatu alebo bol jeden automat demontovaný ... je daňovník povinný podať čiastkové priznanie k dani,
  • ak na podanie priznania vyzve daňovníka správca dane, daňovník je povinný podať priznanie k dani za predajné automaty v lehote určenej vo výzve správcu dane,
  • daňovník vyplní žlté tlačivo záhlavie, priloží prílohu oddiel VI; v záhlaví priznania daňovník vyznačí druh priznania ak
   • začal prevádzkovať prvý predajný automat na území mesta - priznanie
   • začal prevádzkovať ďalší automat, vyradil predajný automat z prevádzky alebo zmenil miesto prevádzky predajného automatu v meste - čiastkové priznanie,
   • z prevádzky sa vyradili všetky predajné automaty na území mesta - čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti,
  • v čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.

  Sankcie za nepodanie priznania - daňovník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá priznanie v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Podľa daňového poriadku správca dane uloží pokutu, ak sa daňovník nepodá priznanie najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím.

  Vyrubenie dane za predajné automaty - daň sa vyrubuje rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Daň je splatná do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane, začínajúc mesiacom, v ktorom daňová povinnosť vznikla až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

  Ak má právnická osoba alebo podnikateľ zriadenú schránku na portály www.slovensko.sk označenú ako "aktívna na doručovanie" rozhodnutie alebo iné písomnosti z daňového konania doručuje správca dane len elektronicky.

  Výpočet dane za predajné automaty - daň sa vypočíta ako súčin sadzby dane za kalendárny rok a počtu predajných automatov, ktoré tvoria predmet dane.

  Sankcia za omeškanie úhrady dane - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

  Podpisovanie

  Písomné podania doručované daňovníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

  Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje daňovník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

  Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

  Súvisiace agendy