Agendy

Poplatok za komunálny odpad – Občan

Poplatok za komunálny odpad  je obligatórny poplatok a obec je povinná ho vyrubiť a vybrať. Podľa daňového poriadku poplatok za komunálny odpad sa považuje za daň.
V meste Banská Bystrica fyzické osoby platia paušálny poplatok za komunálny odpad.

Správu poplatku za komunálny odpad zabezpečuje oddelenie daní a poplatkov a nakladanie s odpadom  zabezpečuje oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.

 

Informácie

Žiadateľ

Žiadosť o zníženie alebo oslobodenie od poplatkovej povinnosti 2021

Platiteľ poplatku môže požiadať správcu dane o úpravu poplatku, ak sa poplatník zdržiava viac ako 90 dní v zdaňovacom období mimo mesta Banská Bystrica a splní podmienky uvedené v § 18 až 19b VZN č. 15/2020. Nárok na úpravu poplatku, po novele zákona, si môže poplatník uplatniť najneskoršie do 31.03.2021, inak nárok na úpravu poplatkovej povinnosti zaniká.

Žiadosť o zníženie alebo oslobodenie od poplatkovej povinnosti 2020

Platiteľ poplatku môže požiadať správcu dane o úpravu poplatku, ak sa poplatník zdržiava viac ako 90 dní v zdaňovacom období mimo mesta Banská Bystrica a splní podmienky uvedené v § 18 až 19b VZN č. 16/2019. Nárok na úpravu poplatku, po novele zákona, si môže poplatník uplatniť najneskoršie do 31.03.2021, inak nárok na úpravu poplatkovej povinnosti zaniká.

Žiadosť o zníženie alebo oslobodenie od poplatkovej povinnosti 2016-2019

Platiteľ poplatku môže požiadať správcu dane o úpravu poplatku, ak sa poplatník zdržiava viac ako 90 dní v zdaňovacom období mimo mesta Banská Bystrica a splní podmienky uvedené v § 18 až 19 VZN č. 11/2015. Nárok na úpravu poplatku, po novele zákona, si môže poplatník uplatniť najneskoršie do 31.03.2021, inak nárok na úpravu poplatkovej povinnosti zaniká.

Upozornenie 

Žiadosť a príslušné doklady preukazujúce pobyt poplatníka mimo mesto, podáva platiteľ poplatku každoročne na príslušné zdaňovacie obdobie podľa platného VZN. Správca dane upraví poplatkovú povinnosť rozhodnutím.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Oznamovacia povinnosť

  • do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny a zániku poplatkovej povinnosti k poplatku poplatník je povinný podať oznámenie k poplatku, v ktorom poplatník uvedie meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, údaje pre vyrubenie poplatku; v prípade, že poplatník zastupuje aj ostatných členov domácnosti, je povinný uviesť okrem svojich identifikačných údajov aj identifikačné údaje ostatných členov domácnosti.

Príklad:

Poplatník sa prihlásil k trvalému pobytu dňa 3. 9. 2018 vrátane ďalších troch členov domácnosti (manželky a dvoch deti). Prihlásením sa k trvalému pobytu vznikla poplatníkovi poplatková povinnosť k poplatku za komunálny odpad a v lehote do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane. Lehota pre splnenie oznamovacej povinnosti začne plynúť nasledujúcim dňom, t. j. od 4. 9. 2018 do 3.10. 2018. Poplatník (platiteľ poplatku) v rámci oznámenia bude plniť poplatkovú povinnosť aj za ďalších troch členov domácnosti.

Dňa 1.12.2018 jeden z členov domácnosti (syn) zrušil trvalý pobyt na území mesta. Platiteľ poplatku je povinný nahlásiť zánik poplatkovej povinnosti za jedného člena domácnosti (syna), pretože za neho plnil poplatkovú povinnosť a to do 30 dní odo dňa zrušenia trvalého pobytu syna na území mesta - oznámením zmeny poplatkovej povinnosti. Lehota na splnenie tejto povinnosti začína plynúť dňa 2.12.2018 a končí 2.1.2019.

Sadzba

Sadzba paušálneho poplatku v zdaňovacom období:
2021 je 0,100 eura za osobu/kalendárny deň; ročný poplatok 36,50 € na osobu
2020 je 0,090 eura za osobu/kalendárny deň; ročný poplatok 32,94 € na osobu
2019 je 0,080 eura za osobu/kalendárny deň; ročný poplatok 29,20 € na osobu
2018 je 0,080 eura za osobu/kalendárny deň; ročný poplatok 29,20 € na osobu
2017 je 0,080 eura za osobu/kalendárny deň; ročný poplatok 29,20 € na osobu
2016 je 0,080 eura za osobu/kalendárny deň; ročný poplatok 29,28 € na osobu
Sadzby poplatku za komunálny odpad v zdaňovacom období 2011-2020.

Úhrady

Poplatok za komunálny odpad sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

  • v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou; v banke v hotovosti na účet mesta; bezhotovostným prevodom na účet mesta IBAN  SK24 7500 0000 0040 1714 6071.

Pri platbe poplatku je platiteľ povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 162, špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Poplatník  - poplatku za komunálny odpad je fyzická osoba, ktorá má v meste Banská Bystrica trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť (vlastní nehnuteľnosť) alebo  užíva nehnuteľnosť na území mesta.

Poplatková povinnosť  - vzniká dňom, ktorým poplatníkovi vznikol trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území mesta alebo dňom nadobudnutia nehnuteľnosť na území mesta alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta a zaniká dňom, ktorým poplatníkovi zanikol trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území mesta alebo dňom zániku vlastníctva k nehnuteľnosť na území mesta alebo dňom ukončenia užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Vyrubenie poplatku - poplatok sa vyrubuje rozhodnutím.

Výpočet poplatku za komunálny odpad - súčin sadzby poplatku za odpady a počtu kalendárnych dní, počas ktorých má alebo bude mať poplatník trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený nehnuteľnosť užívať.

Sankcie v daňovom konaní 

  • za nesplnenie oznamovacej povinnosti - poplatník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá oznámenie k poplatku v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím,
  • sankcia za omeškanie úhrady poplatku - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku; ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované poplatníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje poplatník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Súvisiace agendy