Agendy

Poplatok za komunálny odpad – Občan

Poplatok za komunálny odpad  je obligatórny poplatok a obec je povinná ho zaviesť, poplatok vyrubiť a vybrať. V meste Banská Bystrica fyzické osoby platia paušálny poplatok za komunálny odpad určený sadzbou na osobu a deň.

Podľa daňového poriadku poplatok za komunálny odpad sa považuje za daň.

Správu poplatku za komunálny odpad zabezpečuje oddelenie daní a poplatkov a nakladanie s odpadom  zabezpečuje oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.

Informácie

Žiadateľ

Žiadosť o zníženie alebo oslobodenie od poplatkovej povinnosti

Platiteľ poplatku môže požiadať správcu dane o úpravu poplatku, ak sa poplatník zdržiava viac ako 90 dní v zdaňovacom období mimo mesta Banská Bystrica a splní podmienky, ktoré sú uvedené v platnom všeobecne záväznom nariadení pre príslušné zdaňovacie obdobie (ďalej len "VZN").

Nárok na úpravu poplatku za komunálny odpad podľa zákona si môže poplatník uplatniť najneskoršie do 30 dní po skončení príslušného zdaňovacieho obdobia, inak nárok na úpravu poplatkovej povinnosti zaniká.

Upozornenie 

Žiadosť FZ a príslušné doklady preukazujúce pobyt poplatníka mimo mesto, podáva platiteľ poplatku každoročne na príslušné zdaňovacie obdobie podľa platného VZN. Správca dane po splnení všetkých podmienok uvedených v zákone a v platnom VZN upraví poplatkovú povinnosť rozhodnutím.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Oznamovacia povinnosť

Oznamovaciu povinnosť je platiteľ poplatku, podľa zákona, povinný splniť najneskoršie do

 • 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti po prihlásení sa k trvalému pobytu alebo prechodného pobytu na území mesta, alebo po nadobudnutí nehnuteľnosti na území mesta alebo po začatí užívania nehnuteľností na území mesta vrátane poplatníkov, ktorí žijú s platiteľom poplatku v spoločnej domácnosti (ak poplatok za komunálny odpad ešte neplatia),
 • 30 dní odo dňa zmeny poplatkovej povinnosti, ktorá má vplyv na vyrubenie poplatku napr. po prihlásení ďalšieho poplatníka, za ktorého bude platiteľ plniť poplatkovú povinnosť alebo pri odhlásení poplatníka, ktorý zmenil trvalý pobyt mimo mesta alebo  platiteľ poplatku zmenil doručovaciu adresu alebo platiteľ poplatku zmenil priezvisko ...
 • 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti, ak platiteľ vrátane všetkých poplatníkov, za ktorých plnil poplatkovú povinnosť zrušili trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území mesta a už ani jeden poplatník na území mesta nevlastní žiadnu nehnuteľnosť alebo neužíva nehnuteľnosť na území mesta.

Platiteľ poplatku je povinný v oznámení uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, údaje pre vyrubenie poplatku; v prípade, že poplatník zastupuje aj ostatných členov domácnosti, je povinný uviesť okrem svojich identifikačných údajov aj identifikačné údaje ostatných členov domácnosti na tlačive F1 alebo F2.

Príklad 1:

Poplatník sa prihlásil k trvalému pobytu na území mesta dňa 17. 04. 2021 vrátane ďalších troch členov domácnosti (manželky a dvoch deti). Prihlásením sa k trvalému pobytu vznikla poplatníkovi poplatková povinnosť k poplatku za komunálny odpad, ktorú je poplatník povinný splniť najneskoršie  v lehote do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti na tlačive F1.  Lehota pre splnenie oznamovacej povinnosti začne plynúť nasledujúcim dňom, t. j. od 18.04. 2021 a končí 17.05.2021.  Poplatník (platiteľ poplatku) v rámci oznámenia bude plniť poplatkovú povinnosť aj za ďalších troch členov domácnosti. 

Príklad 2:

Dňa 01.06.2021 jeden z členov domácnosti (syn) zrušil trvalý pobyt na území mesta. Platiteľ poplatku za komunálny odpad je povinný nahlásiť zánik poplatkovej povinnosti za jedného člena domácnosti (syna) na tlačive F1 s vyznačením zmena poplatkovej povinnosti a to do 30 dní odo dňa zrušenia trvalého pobytu syna na území mesta. Lehota na splnenie tejto povinnosti začína plynúť dňa 02.06.2021 a končí 01.07.2021.

Príklad 3:

Fyzická osoba dňa 09.04.2021 zmenila trvalý pobyt z mesta Banská Bystrica do obce Selce a dňa 15.04.2021 fyzická osoba predala nehnuteľnosť na území mesta. Kataster nehnuteľností povolil vklad predaja tejto nehnuteľnosti na nového vlastníka dňa 10.05.2021. 
Platiteľ poplatku fyzická osoba je povinný nahlásiť zánik poplatkovej povinnosti na tlačive F2  do 30 dní odo dňa povolenia vkladu predaja nehnuteľností  správou katastra. Lehota na splnenie tejto povinnosti začína plynúť dňa 11.05.2021 a končí 11.06.2021. 

Ak by fyzická osoba nevlastnila na území mesta nehnuteľnosť, tak 30 dňová lehota na podanie oznamovacej povinnosti by začala plynúť nasledujúci deň po zrušení trvalého pobytu na území mesta t.j. dňa 10.04.2021.

Správne poplatky

Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňových nedoplatkoch

Pri podaní žiadosti sa platí správny poplatok v hotovosti podľa položky č. 143 b) Sadzobníka správnych poplatkov vo výške 3,00 eura.

Sadzba

Sadzba paušálneho poplatku v zdaňovacom období:
2023 je 0,130 eura za osobu/kalendárny deň; ročný poplatok 47,45 € na osobu
2022 je 0,100 eura za osobu/kalendárny deň; ročný poplatok 36,50 € na osobu
2021 je 0,100 eura za osobu/kalendárny deň; ročný poplatok 36,50 € na osobu
2020 je 0,090 eura za osobu/kalendárny deň; ročný poplatok 32,94 € na osobu
2019 je 0,080 eura za osobu/kalendárny deň; ročný poplatok 29,20 € na osobu
2018 je 0,080 eura za osobu/kalendárny deň; ročný poplatok 29,20 € na osobu
2017 je 0,080 eura za osobu/kalendárny deň; ročný poplatok 29,20 € na osobu
2016 je 0,080 eura za osobu/kalendárny deň; ročný poplatok 29,28 € na osobu
Sadzby poplatku za komunálny odpad v zdaňovacom období 2011-2020.

Úhrady

Poplatok za komunálny odpad sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • bezhotovostným prevodom na účet mesta v tvare IBAN,
 • v hotovosti počas úradných hodín v pokladni Mestského úradu v Banskej Bystrici v klientskom centre, úhradu možno vykonať aj platobnou kartou,
 • v hotovosti v banke počas jej úradných hodín na účet mesta

Účet mesta v tvare IBAN    SK24 7500 0000 0040 1714 6071.  Pri platbe poplatku je platiteľ povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 162, špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Poplatník  - poplatku za komunálny odpad je fyzická osoba, ktorá má v meste Banská Bystrica trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo má oprávnenie užívať nehnuteľnosť (vlastní nehnuteľnosť) alebo  užíva nehnuteľnosť na území mesta.

Poplatková povinnosť  - vzniká dňom, ktorým poplatníkovi vznikol trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území mesta alebo dňom nadobudnutia nehnuteľnosť na území mesta alebo dňom užívania nehnuteľnosti na území mesta a zaniká dňom, ktorým poplatníkovi zanikol trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území mesta alebo dňom zániku vlastníctva k nehnuteľnosť na území mesta alebo dňom ukončenia užívania nehnuteľnosti na území mesta.

Vyrubenie poplatku - poplatok sa vyrubuje rozhodnutím.

Výpočet poplatku za komunálny odpad - súčin sadzby poplatku za odpady a počtu kalendárnych dní, počas ktorých má alebo bude mať poplatník trvalý alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený nehnuteľnosť užívať.

Sankcie v daňovom konaní 

 • za nesplnenie oznamovacej povinnosti - poplatník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá oznámenie k poplatku v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Správca dane uloží pokutu najviac do výšky vyrubeného poplatku, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím,
 • sankcia za omeškanie úhrady poplatku - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku; ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované poplatníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje poplatník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Zverejňovanie

Vybrané štatistické údaje za poplatok za komunálny odpad.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS