Agendy

Predĺženie platnosti územného rozhodnutia – Občan

SU – 1.02 Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

kópia územného rozhodnutia s vyznačenou právoplatnosťou, ktorého platnosť sa predlžuje

Správne poplatky

Položka 59
b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby               20 eur

Oslobodenie:

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby
s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom,11) osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie,
ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS