Agendy

Daň za psa – Občan

Daň za psa je fakultatívna miestna daň. Mesto Banská Bystrica zaviedlo daň za psa všeobecne záväzným nariadením. Vecne príslušným správcom tejto dane, ak sa pes chová na jej území, je mesto Banská Bystrica (oddelenie daní a poplatkov).

Pri prihlásení psa – daňovník vyplní tlačivo

 • Priznanie k dani za psa“ s vyznačením „priznanie alebo čiastkové priznanie„, vrátane tlačiva
 • Prihlásenie psa do evidencie PE1

Pri zmene údajov, ktoré majú vplyv na výšku vyrubenej dane za psa – daňovník vyplní tlačivo

 • Priznanie k dani za psa“ s vyznačením „čiastkové priznanie„, s vyznačením zmeny chovného priestoru psa, resp. uvedie skúšku ovládateľnosti psa v časti poznámka.

Pri odhlásení psa – daňovník vyplní tlačivo

 • Priznanie k dani za psa“ s vyznačením „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“ vrátane tlačiva
 • Odhlásenie psa z evidencie PE2„.

Informácie

Žiadateľ

Správca dane podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica poskytuje oslobodenie od dane za psa

 • po dobu 24 mesiacov za psa, ktorý úspešne absolvoval skúšku ovládateľnosti psa typu BH SK alebo BH VT podľa národných alebo medzinárodných skúšobných poriadkov. Nárok na nárok na oslobodenie od dane si daňovník uplatňuje predložením fotokópie dokladu potvrdenia o vykonanej skúške BH alebo BH VT. Oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po predložení dokladu.
 • po dobu 24 mesiacov za psa, ktorého daňovník nadobudol z útulku alebo z karanténnej stanice alebo zo združenia, ktorého činnosťou je starostlivosť o túlavé, týrané a opustené zvieratá s možnosťou adopcie zvierat. Nárok na oslobodenie od dane si daňovník uplatňuje pri prihlásení psa do evidencie, podaním priznania k dani za psa v zmysle zákona, po predložení dokladu o osvojení psa z útulku. Oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí psa z útulku.

Uvedené oslobodenia od daňovej povinnosti sa môžu uplatniť len raz na toho istého psa.

Zo zákona je oslobodený pes so špeciálnym výcvikom asistenčný alebo vodiaci pes, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Túto skutočnosť fyzická osoba preukazuje pri podaní priznania k dani za psa.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Priznanie k dani za psa

 • do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti podáva daňovník priznanie k dani za psa alebo čiastkové priznanie k dani za psa,
 • do 30 dní od zmeny daňovej povinnosti podáva daňovník čiastkové priznanie k dani za psa napr.
  • od zmeny miesta chovného priestoru psa v meste, za predpokladu, že táto zmena má vplyv na výšku vyrubenej dane;
  • po nadobudnutí nového psa...,
 • do 30 dní od zániku daňovej povinnosti podáva daňovník čiastkové priznanie k dani za psa napr.
  • po úhyne psa alebo
  • po zmene chovného priestoru psa mimo mesta

Pozor:  Držiteľ psa je povinný psa prihlásiť alebo odhlásiť aj do evidencie psov.

Príklad 1

Daňovník nadobudol psa staršieho ako 6 mesiacov dňa 15.01.2021. Priznanie k dani za psa podal dňa 17.01.2021. Daňová povinnosť k dani za psa vznikla daňovníkovi k 01.02.2021 – t.j. prvým dňom kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Daňový subjekt podal priznanie k dani za psa v lehote – posledný termín na podanie priznania bol 15.02.2021. Daňový subjekt okrem priznania k dani za psa prihlásil psa do evidencie psov na tlačive PE1.
Správca dane pridelil daňovníkovi evidenčnú známku psa, ktorá je neprenosná na iného psa.

Príklad 2

Daňovník nadobudol dňa 15.12.2020 dvojmesačného psa. Pes bude mať 6 mesiacov dňa 15.04.2021. Predmetom dane sa pes stal dňa 01.05.2021. Podľa zákona mal daňovník podať  priznanie k dani z nehnuteľností najneskoršie do 30.05.2021.
Daňové priznanie k dani za psa a prihlásenie psa do evidencie podal vlastník psa dňa 15.04.2021. Priznanie k dani za psa bolo podané v lehote určenej v zákone.  Prihlásenie psa do evidencie psov mal daňový subjekt podať najneskoršie do 90 dní po nadobudnutí psa na tlačive  PE1. Prihlásenie psa do evidencie psov na území mesta bolo podané po lehote určenej v zákone.
Správca dane po prihlásení psa do evidencie pridelil daňovníkovi evidenčnú známku psa, ktorá je neprenosná na iného psa.

Príklad 3

Dňa 15.06.2021 daňovník zmenil chovný priestor psa z bytového domu do rodinného domu.  Táto zmena má vplyv na výšku vyrubenej dane za psa. Daňovník má podal čiastkové priznanie k dani za psa najneskoršie do 15.07.2021 vrátane zmeny prihlásených údajov do evidencie psov na tlačive PE1.

Vrátenie pomernej časti dane za psa

Mesto vráti pomernú časť dane za psa na základe žiadosti za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa zaniká, ak daňovník nepodal čiastkové priznanie v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Príklad 4

Správca dane vyrubil daňovníkovi rozhodnutím daň za psa na rok 2021 za obdobie od 01.01.20201 do 31.12.2021.
Daň za psa za rok 2021 bola uhradená v plnej výške. Dňa 15.04.2021 pes uhynul. Daňovník podal čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a odhlásil psa z evidencie psov na tlačive PE2 dňa 24.04.2021 a vrátil pridelenú evidenčnú známku psa. Čiastkové priznanie k zániku daňovej povinnosti k dani za psa bolo podané v lehote podľa zákona, daňovníkovi vzniká nárok na vrátenie pomernej časti dane od 16.04.2021 do 31.12.2021. Správca dane na základe žiadosti vráti daňovníkovi pomernú časť dane za psa. 

Príklad 5

Správca dane vyrubil daňovníkovi rozhodnutím daň za psa na rok 2020 za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020. Daň za psa za rok 2020 bola uhradená v plnej výške. Následne správca dane vyrubil daň za psa aj na rok 2021 za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021. Dňa 08.04.2021 daňovník oznámil správcovi dane, že pes uhynul dňa 15.04.2020 a žiada upraviť daňovú povinnosť.  
Daňovník podal čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a odhlásil psa z evidencie psov na tlačive PE2 dňa 08.04.2021. Čiastkové priznanie k zániku daňovej povinnosti k dani za psa bolo podané po lehote určenej v zákone; daňovníkovi nevznikol nárok na vrátenie pomerenej časti dane 16.04.2020 do 31.12.2020 ani na úpravu daňovej povinnosti na rok 2021, pretože nesplnil podmienky na vrátenie pomernej časti dane určenej v zákone, nepodal čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani za psa do 30 dní odo dňa úhynu psa. Daňová povinnosť dane za psa bude zrušená k 01.01.2022.

Príklad 6

Správca dane vyrubil daňovníkovi rozhodnutím daň za psa na rok 2020 za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020. Daň za psa za rok 2020 nebola uhradená. Dňa 15.06.2020 pes uhynul. Daňovník podal čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a odhlásil psa z evidencie psov dňa 29.09.2020. Čiastkové priznanie k zániku daňovej povinnosti k dani za psa bolo podané po lehote podľa zákona, daňovníkovi nevznikol nárok na vrátenie pomernej časti dane od 16.06.2020 do 31.12.2020. Správca dane daň za psa za rok 2020 bude vymáhať od daňovníka v plnej výške za celé zdaňovacie obdobie. 

Správne poplatky

Žiadosť o vydanie potvrdenia o daňových nedoplatkoch

Pri podaní žiadosti sa platí správny poplatok v hotovosti podľa položky č. 143 b) Sadzobníka správnych poplatkov vo výške 3,00 eura.

 

Sadzba

Ročná sadzba dane za jedného psa v celom meste je 36 €.

Zníženie ročnej sadzby dane za psa:

 • ročná sadzba dane za psa o 18 € za psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou nepretržite v rodinnom dome; 
 • ročná sadzba dane za záchranárskeho psa sa znižuje o 33 eur.

Daňovník zaplatí ročnú daň za jedného psa chovaného:

 • pri rodinnom dome zaplatí daňovník 18
 • v bytovom dome zaplatí daňovník 36
 • v inej nehnuteľnosti zaplatí daňovník 36 €

Úhrady

Daň za psa sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • bezhotovostným prevodom na účet mesta v tvare IBAN,
 • v hotovosti počas úradných hodín v pokladni Mestského úradu v Banskej Bystrici v klientskom centre, úhradu možno vykonať aj platobnou kartou,
 • v hotovosti v banke počas jej úradných hodín na účet mesta

Účet mesta v tvare IBAN   SK45 7500 0000 0040 1714 6469. Pri platbe dane je daňovník povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 155, špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Predmetom dane za psa  je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Základom dane je počet psov.

Priznanie k dani za psa

 • priznanie sa podáva na predpísanom tlačive určeným osobitným predpisom,
 • ak daňovník podá priznanie na nesprávnom tlačive alebo priznanie nepodpíše považuje sa takéto priznanie za nepodané.
 • daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane,
 • ak daňovník podal priznanie k dani za psa a nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku vyrubenej dane (napr. daňovník sa stane vlastníkom ďalšieho psa alebo dôjde k zmene chovného priestoru psa napr. z rodinného domu do bytu ...) je daňovník povinný podať čiastkové priznanie k dani v zákonnej lehote,
 • ak na podanie priznania vyzve daňovníka správca dane, daňovník je povinný podať priznanie k dani z psa v lehote určenej vo výzve správcu dane,
 • daňovník vyplní žlté tlačivo (záhlavie) a priloží prílohu (oddiel V); v záhlaví priznania daňovník vyznačí druh priznania (priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie),
 • v čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.

Sankcie za nepodanie priznania - daňovník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá priznanie v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Podľa daňového poriadku správca dane uloží pokutu, ak sa daňovník nepodá priznanie najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím.

Vyrubenie dane za psa - daň za psa sa vyrubuje rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Daň je splatná do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane, začínajúc mesiacom, v ktorom daňová povinnosť vznikla až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Výpočet dane za psa - daň sa vypočíta ako súčin sadzby dane za kalendárny rok a počtu psov, ktoré tvoria predmet dane.

Sankcia za omeškanie úhrady dane - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované daňovníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje daňovník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Zverejňovanie

Vybrané štatistické ukazovatele dane za psa.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Po podaní priznania k dani za psa na predpísanom tlačive MFSR správca dane vyrubí daň za psa rozhodnutím, v ktorom je určená výška dane k úhrade a lehota na zaplatenie dane.