Agendy

Daň za psa – Občan

Daň za psa je fakultatívna daň a obec ju môže ukladať. Mesto Banská Bystrica zaviedlo daň za psa všeobecne záväzným nariadením. Mesto Banská Bystrica je vecne príslušným správcom dane, ak sa pes chová na jej území.

Informácie

Žiadateľ

Správca dane podľa VZN č. 16/2019 poskytuje

 • oslobodenie od dane po dobu 24 mesiacov za psa, ktorý úspešne absolvoval skúšku ovládateľnosti psa typu BH SK alebo BH VT podľa národných alebo medzinárodných skúšobných poriadkov.
  • nárok na oslobodenie od dane za psa si daňovník uplatňuje predložením fotokópie dokladu potvrdenia o vykonanej skúške,
  • oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po predložení dokladu.
 • oslobodenie od dane po dobu 24 mesiacov za psa, ktorého daňovník nadobudol z útulku alebo z karanténnej stanice alebo zo združenia, ktorého činnosťou je starostlivosť o túlavé, týrané a opustené zvieratá s možnosťou adopcie zvierat
  • nárok na oslobodenie od dane za psa si daňovník uplatňuje pri prihlásení psa do evidencie, podaním priznania k dani za psa v zmysle zákona a predložení dokladu o osvojení psa z útulku,
  • oslobodenie od dane sa počíta od nasledujúceho mesiaca po nadobudnutí psa z útulku.

Zo zákona je oslobodený pes so špeciálnym výcvikom asistenčný alebo vodiaci pes, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Túto skutočnosť fyzická osoba preukazuje v priznaní a pri evidencii psa.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Priznanie k dani za psa

 • do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti podáva daňovník priznanie k dani za psa,
 • do 30 dní od zmeny daňovej povinnosti od zmeny miesta chovného priestoru v meste, ak zmena má vplyv na vyrubenie dane, od nadobudnutia ďalšieho psa ...,
 • do 30 dní od zániku daňovej povinnosti po úhyne psa, od zmeny chovného priestoru mimo mesta.

Príklad 1

Dňa 15.01.2020 daňovník nadobudol psa, ktorý bol starší ako 6 mesiacov. Daňovník podal priznanie k dani za psa 17.01.2020. Daňová povinnosť k dani za psa vznikla daňovníkovi k 01.02.2020 – t.j. prvým dňom kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane. Daňový subjekt podal priznanie k dani za psa v lehote – posledný termín na podanie priznania bol 15.02.2020. Daňový subjekt okrem priznania k dani za psa bol povinný podať aj prihlásenie psa do evidencie.

Príklad 2

Dňa 15.01.2020 daňovník nadobudol dvojmesačného psa. Predmetom dane sa pes stal k 01.06.2020. Daňovník mal podať priznanie k dani z nehnuteľností najneskoršie do 30.06.2020. Daňové priznanie podal vlastník psa dňa 15.04.2020 v lehote určenej v zákone.  Daňový subjekt v tejto lehote podal aj prihlásenie psa do evidencie. 

Príklad 3

Dňa 15.06.2020 daňovník zmenil chovný priestor psa z bytového domu do rodinného domu.  Táto zmena má vplyv na výšku vyrubenej dane za psa. Čiastkové priznanie k dani za psa mal podať daňovník najneskoršie do 15.07.2020 vrátane zmeny prihlásených údajov do evidencie psov.

Vrátenie pomernej časti dane za psa

Mesto vráti pomernú časť dane za psa na základe žiadosti za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

Príklad 4

Správca dane vyrubil daňovníkovi rozhodnutím daň za psa na rok 2020 za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020. Daň za psa za rok 2020 bola uhradená v plnej výške. Dňa 15.04.2020 pes uhynul. Daňovník podal čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a odhlásil psa z evidencie psov dňa 24.04.2020. Čiastkové priznanie k zániku daňovej povinnosti k dani za psa bolo podané v lehote podľa zákona, daňovníkovi vzniká nárok na vrátenie pomernej časti dane od 16.04.2020 do 31.12.2020. Správca dane na základe žiadosti vráti daňovníkovi pomernú časť dane. 

Príklad 5

Správca dane vyrubil daňovníkovi rozhodnutím daň za psa na rok 2020 za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020. Daň za psa za rok 2020 bola uhradená v plnej výške. Dňa 15.04.2020 pes uhynul. Daňovník podal čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a odhlásil psa z evidencie psov dňa 29.09.2020. Čiastkové priznanie k zániku daňovej povinnosti k dani za psa bolo podané po lehote podľa zákona, daňovníkovi nevznikol nárok na vrátenie pomernej časti dane od 16.04.2020 do 31.12.2020. 

Príklad 6

Správca dane vyrubil daňovníkovi rozhodnutím daň za psa na rok 2020 za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020. Daň za psa za rok 2020 nebola uhradená. Dňa 15.06.2020 pes uhynul. Daňovník podal čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a odhlásil psa z evidencie psov dňa 29.09.2020. Čiastkové priznanie k zániku daňovej povinnosti k dani za psa bolo podané po lehote podľa zákona, daňovníkovi nevznikol nárok na vrátenie pomernej časti dane od 16.06.2020 do 31.12.2020. Správca dane daň za psa za rok 2020 bude vymáhať od daňovníka v plnej výške za celé zdaňovacie obdobie. 

Sadzba

Ročná sadzba dane za jedného psa v celom meste je 36 €.

Zníženie ročnej sadzby dane za psa:

 • ročná sadzba dane za psa o 18 € za psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou nepretržite v rodinnom dome; 
 • ročná sadzba dane za záchranárskeho psa sa znižuje o 33 eur.

Daňovník zaplatí ročnú daň za jedného psa chovaného:

 • pri rodinnom dome zaplatí daňovník 18
 • v bytovom dome zaplatí daňovník 36
 • v inej nehnuteľnosti zaplatí daňovník 36 €

Úhrady

Daň za psa sa platí vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí

 • v pokladnici mestského úradu v klientskom centre v hotovosti alebo platobnou kartou; v banke v hotovosti na účet mesta; bezhotovostným prevodom na účet mesta IBAN   SK45 7500 0000 0040 1714 6469.

Pri platbe dane je daňovník povinný uviesť variabilný symbol začínajúci na 155, špecifický symbol a konštantný symbol platby uvedený v rozhodnutí.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Predmetom dane za psa  je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou.

Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

Základom dane je počet psov.

Priznanie k dani za psa

 • priznanie sa podáva na predpísanom tlačive určeným osobitným predpisom,
 • ak daňovník podá priznanie na nesprávnom tlačive alebo priznanie nepodpíše považuje sa takéto priznanie za nepodané.
 • daňovník je povinný v príslušnom priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane,
 • ak daňovník podal priznanie k dani za psa a nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na výšku vyrubenej dane (napr. daňovník sa stane vlastníkom ďalšieho psa alebo dôjde k zmene chovného priestoru psa napr. z rodinného domu do bytu ...) je daňovník povinný podať čiastkové priznanie k dani v zákonnej lehote,
 • ak na podanie priznania vyzve daňovníka správca dane, daňovník je povinný podať priznanie k dani z psa v lehote určenej vo výzve správcu dane,
 • daňovník vyplní žlté tlačivo (záhlavie) a priloží prílohu (oddiel V); v záhlaví priznania daňovník vyznačí druh priznania (priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie),
 • v čiastkovom priznaní je daňovník povinný uviesť len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu.

Sankcie za nepodanie priznania - daňovník sa dopustí správneho deliktu, ak nepodá priznanie v lehote určenej zákonom alebo v lehote určenej správcom dane vo výzve. Podľa daňového poriadku správca dane uloží pokutu, ak sa daňovník nepodá priznanie najviac do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3000 eur. Pokutu vyrubí správca dane rozhodnutím.

Vyrubenie dane za psa - daň za psa sa vyrubuje rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Daň je splatná do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia. V prípade, že daňová povinnosť vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia, správca dane vyrubí pomernú časť dane, začínajúc mesiacom, v ktorom daňová povinnosť vznikla až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.

Výpočet dane za psa - daň sa vypočíta ako súčin sadzby dane za kalendárny rok a počtu psov, ktoré tvoria predmet dane.

Sankcia za omeškanie úhrady dane - za každý deň omeškania správca dane je povinný vyrubiť úrok z omeškania vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vzniku daňového nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15%, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15%.

Podpisovanie

Písomné podania doručované daňovníkom správcovi dane musia byť podpísané vlastnoručným podpisom daňovníka.

Elektronické podania doručované správcovi dane podpisuje daňovník kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Súvisiace agendy