Agendy

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie – Občan

SU – 5.01 Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

§§ 21 a 22  Vyhlášky č.: 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby (k § 85 zákona)
§ 21
(1) Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby, ktorá nie je spojená so zmenou stavby, obsahuje
      a) meno, priezvisko (názov) a adresu (sídlo) navrhovateľa,
b) označenie stavby podľa údajov katastra nehnuteľností1) s uvedením vlastníckych alebo iných práv,
      c) údaje o novom spôsobe užívania stavby,
      d) zoznam účastníkov konania, ktorí sú navrhovateľovi známi.

(2)
K návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby sa pripojí
      a) dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania jednotlivých priestorov stavby,
      b) doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe; súhlas vlastníka stavby s navrhovanou zmenou v
spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby,
      c) doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti, a rozhodnutia, stanoviská,
vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
     d) kolaudačné rozhodnutie alebo stavebné povolenie, z ktorého je zrejmé, na aký účel bola stavba povolená,
alebo dokumentácia skutočného realizovania stavby (pasport stavby), ak sa iné doklady nezachovali.

(3)
Ak ide o stavbu, v ktorej sa má zabudovať jadrové zariadenie, k návrhu sa pripojí súhlas úradu jadrového
dozoru udelený na základe posúdenia bezpečnostnej dokumentácie podľa osobitného predpisu.14)
§ 22
Obsah žiadosti o povolenie zmeny stavby, ktorá je spojená so zmenou v jej užívaní, je obdobný ako pri žiadosti o stavebné povolenie; okrem toho sa uvedie, aká zmena v užívaní stavby sa bude navrhovať pri podaní návrhu na kolaudáciu dokončenej zmeny stavby.

Správne poplatky

Položka 62

a) Ziadosť o povolenie

  1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 ....          30 eur

Legislatíva

Poučenie

§ 85 Zákona č.: 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Zmena v užívaní stavby
(1) Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby; na konanie o zmene v užívaní stavby sa vzťahujú primerane ustanovenia § 76 až 84.

(2)
Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby. Zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby spočívajúcou v stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby a nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, môže prerokovať stavebný úrad v spojenom konaní o zmene v užívaní stavby podľa odseku 1.

(3)
Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmenách podľa odseku 1 a 2, stavebný úrad nepovolí, ak sú v rozpore so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

Prvostupňové správne konanie, ktoré sa končí rozhodnutím vo veci, zastavením konania alebo uzavretím zmieru.