Agendy

Zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Banská Bystrica – Podnikateľ

Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch Mesta Banská Bystrica

(právo prechodu, prejazdu)

(v súlade s § 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica)

Informácie

Žiadateľ

Po odsúhlasení zriadenia vecného bremena odbornými útvarmi mesta žiadateľ na svoje náklady zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

- kópia katastrálnej mapy s vyznačením rozsahu zriadenia vecného bremena žiadaných pozemkov.

Legislatíva

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou

Procesy po podaní žiadosti

- po odsúhlasení zriadenia vecného bremena odbornými útvarmi mesta žiadateľ na svoje náklady zabezpečí vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku