Agendy

Vydanie rodného listu pre novorodenca – Občan

– na základe hlásenia o narodení z pôrodnice

Slobodné, rozvedené matky:
vyhlásenie matky o rodinnom stave
– pri určení otcovstva /rozvedené matky, ktorých rozsudok nadobudol právoplatnosť pred viac ako 300 dňami/ je potrebná prítomnosť oboch rodičov*
– potrebné sú občianske preukazy oboch rodičov,
– v prípade rozvedenej matky právoplatný rozsudok o rozvode

*/ ak porodila matka do 300 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, nie je možné určiť otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov
– pri určení otcovstva /v prípade úmrtia manžela pred viac ako 300 dňami/ je potrebná prítomnosť obidvoch rodičov

Vdovy:
– potrebné OP oboch rodičov, úmrtný list manžela, vyhlásenie matky o rodinnom stave

Online formulár Vydanie listu pre novorodenca

Informácie

Povinné prílohy

sobášny list a občianske preukazy oboch rodičov