Agendy

Osobitné užívanie verejného priestranstva – Podnikateľ

Miesta verejných priestranstiev pre účely tohto nariadenia sú pozemky vo vlastníctve Mesta, ktoré slúžia na verejné účely a sú verejne prístupné alebo ich možno obvyklým spôsobom

užívať. Sú to najmä miestne komunikácie – ulice, parkoviská, chodníky (vrátane mostov, podchodov, cyklotrás, turistických chodníkov a pod.), pasáže, námestia, verejné sady a záhrady, parky, lesoparky, verejná zeleň, fontány, korytá a nábrežia vodných tokov a pod.

Osobitné užívanie verejného priestranstva je umiestnenie 

 • zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb v rámci terasy,
 • zariadenia, ktoré je súčasťou kultúrneho, prezentačného, športového a spoločenského podujatia, aktivity a činnosti, predvolebnej kampane, verejnej zbierky,
 • zariadenia, ktoré je potrebné pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov,
 • zariadenia cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie,
 • zariadenia na nakrúcanie filmového a televízneho programu, spotu, klipu, na fotografovanie,
 • prenosovej techniky a iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie, rekvizity,
 • zariadenia poskytujúce informáciu o kultúrnom, spoločenskom a športovom podujatí,
 • propagačného zariadenia,
 • zariadenia pre registrovanú voľnú pouličnú aktivitu,
 • motorového vozidla, ktoré je súčasťou podujatia, aktivity,

Priestor medzi pevnými bodmi, slúžiacimi na uchytenie (upevnenie) propagačného zariadenia (transparent, plachta, plagát, propagačné „áčko“ a pod.).

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva umiestnením predajného zariadenia na poskytovanie služieb, ktorý ma charakter stavby v zmysle zák. č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon).

 

 

 

Informácie

Žiadateľ

 • fyzická osoba - občan

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

 • daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi dane:

a) vznik daňovej povinnosti najneskôr v deň zámeru osobitného spôsobu užívania verejného priestranstva

b) zmeny oznámených skutočností v rámci oznamovacej povinnosti v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali

c) zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zrušenia osobitného uživania verejného priestranstva

 

Povinné prílohy

 • náčrt lokalizácie osobitného spôsobu užívania verejného priestranstva

Správne poplatky

 • bez poplatkov

Sadzba

Sadzba dane je stanovená za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:

 centrum

 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť kultúrneho, športového a spoločenského podujatia, aktivity, činnosti 2,00 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť prezentačného podujatia, aktivity, predvolebnej kampane 7,00 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť verejnej zbierky 0,50 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť cirkusu, lunaparku, zábavnej technickej činnosti a inej atrakcie 3,00 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť nakrúcania filmového a televízneho programu, spotu, klipu, fotografovania 10,00 €
  priestranstva 1,00 €

ostatné územie

 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť kultúrneho, športového a spoločenského podujatia, aktivity, činnosti 2 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť prezentačného podujatia, aktivity, predvolebnej kampane 5,00 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť verejnej zbierky 0,30 €
 • cirkus, lunapark, zábavnú technickú činnosť a inú atrakciu 2,00 €
 • zariadenie pre odpaľovanie ohňostroja a použitie pyrotechnických výrobkov ako súčasť nakrúcania filmového a televízneho programu, spotu, klipu, fotografovania 9,00 €

Úhrady

 • bankovým prevodom, hotovosťou do pokladne

Všeobecné záväzné nariadenia

  Legislatíva

  • zákon č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady... vznp.

  Poučenie

  1. Realizácia podujatia/aktivity na miestnych komunikáciách je možná na základe vykonateľného povolenia zvláštneho užívania miestnych komunikácií podľa zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení. Formulár žiadosti je na www.banskabystrica.sk.
  2. Vjazd motorových vozidiel do pešej zóny je s max .hmotnosťou 5 ton a len v súlade s platným VZN o dopravnom režime v pešej zóne.
  3. Organizátor je povinný zabezpečiť verejné priestranstvo odpadkovými košmi, ich čistenie, zber a odvoz odpadov, čistotu verejného priestranstva.
  4. Pri realizácii podujatia / aktivity v parkoch je vjazd motor. vozidlami možný len na základe vykonateľného povolenia zvláštneho užívania miestnych komunikácií; nesmie dôjsť k devastácii zelených plôch, krov a stromov. Prezentačné, komerčné stánky a chemické toalety budú umiestnené na spevnených plochách a chodníkoch, ostatné zariadenia budú situované tak, aby hostia vchádzajúci do nich v čo najmenšej miere poškodzovali zeleň. V prípade poškodenia trávnatej plochy je organizátor povinný zabezpečiť obnovu trávnika v zmysle technologického postupu zatrávňovania, v prípade poškodenia zelene si Mesto bude nárokovať náhradu škody.
  5. Z dôvodu konania bohoslužieb v blízkych cirkevných objektoch organizátor v čase ich konania intenzitu hluku prispôsobí tak, aby bohoslužby neboli rušené.
  6. Pri príprave a realizácii podujatia je organizátor povinný dodržať prípustné hodnoty hluku v zmysle platnej vyhlášky MZ SR.
  7. Pri príprave podujatia, aktivity je zakázané lepiť plagáty na plochy, ktoré nie sú určené pre tento účel.

  Podpisovanie

  • daňovník

  Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS
  • Emailová adresa

  Procesy po podaní žiadosti

  • vydanie rozhodnutia - vyrubenie dane za užívanie verejného priestranstva

   

  Súvisiace agendy