Agendy

Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť – Občan

Informácie

Žiadateľ

Žiadateľom môže byť vlastník (príp. ním splnomocnená osoba) existujúcej resp. navrhovanej nehnuteľnosti priľahlej k miestnej komunikácii, z ktorej sa navrhuje zriadenie dopravného prístupu

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

  1. Dokumentácia technického riešenia: a) situácia širších vzťahov ; b) pôdorysná situácia navrhovaného vjazdu v mierke 1:200; c) priečne a pozdĺžne rezy navrhovaného vjazdu v mierke 1:50
  2. vyjadrenia správcov inžinierskych sietí (ak žiadateľ s nimi vo
  3. územné rozhodnutie (ak bolo vydané)

Správne poplatky

Za vydanie povolenia na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu sa platí správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – položky č. 85 písm. c) sadzobníka.

Sadzba

Položka 85

 c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na    susedné nehnuteľnosti                                         30 eur

 Splnomocnenie

Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok,prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.

  Poznámky

  1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.

Úhrady

Platenie poplatkov:

Podľa § 7 ods. 4 zákona o správnych poplatkoch:

(4) Poplatky za úkony a konania vykonávané obcami a vyššími územnými celkami sa platia prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, poštovým poukazom, v hotovosti, prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platiteľa podľa osobitného predpisu. 6ab) Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo vyššími územnými celkami v rámci preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy,7ac) špecializovaného portálu 7ad) alebo integrovaného obslužného miesta,7ae) môžu sa platiť platobnou kartou alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky prostredníctvom prevádzkovateľa systému a na účet prevádzkovateľa systému.

Legislatíva

  • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z.n.p. - § 3b

Poučenie

§ 3b

Pripájanie pozemných komunikácií

                 (1) O pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej príslušný cestný správny orgán.

(2) Je zakázané zriaďovať vjazdy a výjazdy z diaľnic na susedné nehnuteľnosti alebo pripájať na diaľnice účelové komunikácie s výnimkou účelových komunikácií, ktorými sú na diaľnice pripojené objekty a zariadenia pre správu a údržbu diaľnic alebo objekty a zariadenia umiestnené na odpočívadlách.

(3) Ak konanie podľa odseku 1 súvisí s umiestnením stavby alebo využitím územia, o ktorom rozhoduje stavebný úrad v územnom konaní, je konanie podľa odseku 1 súčasťou územného konania. Cestný správny orgán má v územnom konaní postavenie dotknutého orgánu, 2aa) ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane pozemnej komunikácie záväzným stanoviskom. 2ab) Na vydanie záväzného stanoviska sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 1)

(4) Cestný správny orgán pri povolení podľa odseku 1 rozhoduje na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f) Ak ide o diaľnice a rýchlostné cesty, rozhoduje cestný správny orgán na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.1f)

Podpisovanie

vlastnoručne žiadateľ, ZEP

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou
  • Elektronicky cez ÚPVS