Agendy

Zmena adresy pre daňové účely – Podnikateľ

Daňovník je povinný nahlásiť správcovi dane všetky zmeny, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (poplatku), vrátane zmeny obchodného názvu, názvu spoločnosti, adresy sídla, doručovacej adresy; pri poplatku za komunálny odpad zmenu adresy prevádzky (odberného miesta komunálneho odpadu).

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Legislatíva

Poučenie

Oznámenie zmien pre doručovanie písomností

Daňovník je povinný nahlásiť správcovi dane okrem údajov potrebných pre výpočet dane, ktoré nahlasuje daňovník podaním

 • čiastkové priznania k dani z nehnuteľností,
 • čiastkového priznania k dani za psa,
 • čiastkové k dani za predajné automaty,
 • oznámením k dani za ubytovanie alebo
 • oznámením k poplatku za komunálny odpad

aj údaje týkajúce sa zmen napr.

 • sídla spoločnosti,
 • doručovacej adresa,
 • obchodného mena alebo názvu daňovníka alebo
 • adresy prevádzky, názvu prevádzky pri poplatku za komunálny odpad.

Pozor na zmenu "IČO" daňovníka

Ak sa zmení IČO spoločnosti daňový subjekt je povinný podať "čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty" a to aj v prípade, ak ide zánik spoločnosti s nástupcom. Obdobne to platí aj pre poplatok za komunálny odpad a daň za ubytovanie, kde je daňovník je povinný v rámci oznámenia nahlásiť zánik daňovej povinnosti a vznik daňovej povinnosti s novým IČO daňovníka.

Podpisovanie

Písomné podania doručované správnemu orgánu musí byť podpísané vlastnoručným podpisom žiadateľa (štatutárom).

Elektronické podania doručované správnemu orgánu podpisuje žiadateľ kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, ku ktorému pripojí kvalifikovanú elektronickú časovú pečiatku alebo použije autorizáciu podpisu podľa zákona o e-Governmente.

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS