Agendy

Postup pri podávaní a vybavovaní žiadosti o prenájom nájomného bytu – Občan

Postup pri podávaní a vybavovaní žiadosti o prenájom nájomného bytu Mesta Banská Bystrica

1. krok

Žiadateľ si podá písomnú žiadosť o prenájom nájomného bytu (elektronicky sprístupnený formulár), ktorá bude obsahovať jeho kontaktnú adresu, požadovanú formu bývania a dôvod podania žiadosti so stručným popisom jeho aktuálnej bytovej situácie. Žiadosť môže byť zaslaná poštou na adresu Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo podaná priamo na Klientskom centre MsÚ Banská Bystrica.

2. krok

Žiadateľ bude predvolaný na príslušný útvar MsÚ za účelom jeho oboznámenie s kritériami posudzovania žiadosti o prenájom nájomného bytu a s nájomnými podmienkami v príslušných bytoch. Žiadateľ si zároveň prevezme potrebné tlačivá, ktoré sú povinnou prílohou k žiadosti o prenájom nájomného bytu.

3. krok

Žiadateľ je povinný tieto tlačivá vyplniť, resp. potvrdiť zamestnávateľom a následne ich predložiť k žiadosti najneskôr do 30 dní od prevzatia.

4. krok

Kompletná žiadosť je posúdená v zmysle platného VZN č. 10/2011 o nakladaní s bytovým fondom Mesta Banská Bystrica a v zmysle Zákona č. 443/2010. V prípade splnenia všetkých kritérií zo strany žiadateľa je žiadosť zaradené do evidencie uchádzačov o predmetné nájomné byty. V prípade nesplnenia týchto kritérií je žiadateľovi zaslané o tomto písomne vyrozumenie.

5.  krok

Žiadateľ, ktorého žiadosť bola zaradená do zoznamu uchádzačov, je povinný nahlásiť všetky zmeny údajov týkajúcich sa jeho osoby alebo spoločne posudzovaných osôb a to do 30 dní od dátumu zmeny. V prípade neaktuálnosti údajov v žiadosti sa žiadosť vyraďuje z príslušného zoznamu.

6. krok

Pri uvoľnení nájomného bytu sa oslovuje žiadateľ v poradí podľa dátumu skompletizovania žiadosti a podľa požiadavky lokality a izbovitosti. Žiadateľ predloží aktuálne údaje k žiadosti a po ich opätovnom overení sa môže uskutočniť obhliadka predmetného bytu.

7. krok

Ak byt žiadateľovi vyhovuje a splnil všetky podmienky, uzatvára sa zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky. Žiadateľ je povinný zmluvnú čiastku poukázať na účet prenajímateľa a následne sa uzatvára zmluva o nájme bytu na dobu určitú.

8. krok

V prípade odmietnutia ponúknutého bytu z dôvodov hodných zreteľa ostáva žiadateľ v evidencii uchádzačov o predmetné nájomné byty a oslovuje sa ďalší v poradí. Ak žiadateľ dvakrát odmietne ponuku na prenájom bytu, o ktorý v žiadosti prejavil záujem, jeho žiadosť sa vyraďuje zo zoznamu uchádzačov.

9. krok

Bližšie informácie budú žiadateľovi poskytnuté na Oddelení sociálnej a krízovej intervencie, Mestského úradu v Banskej Bystrici, osobne na č. dverí 58 alebo na telefónnom čísle 048/4330714.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Všeobecné záväzné nariadenia

Zverejňovanie

Zoznam žiadateľov o prenájom nájomného bytu a zoznam žiadateľov o poskytnutie bytovej náhrady sú zverejňované na webstránke mesta.

Doručovanie

  • Osobne
  • Poštou