Agendy

Daňové nedoplatky – Podnikateľ

Správca dane, ktorým je obec, môže zverejniť zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1 600 eur. Zoznam je zverejnený v časti „Zverejňovanie„.

Daňový subjekt môže v priebehu zdaňovacieho obdobia požiadať správcu dane o vystavenie potvrdenia o stave jeho daňových nedoplatkov na miestnych daniach za poplatok.

Informácie