Agendy

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana – Občan

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana podáva fyzická alebo právnická osoba s platným občianskym preukazom.

Informácie

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Lehoty

Na počkanie

Správne poplatky

5,-€ /položka 8 Sadzobníka správnych poplatkov z. 145/1995Z.z./

Doručovanie

  • Osobne