Agendy

Neuhrádzanie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klube detí pri ZŠ – Občan

Žiadosť je určená poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v zmysle  zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Informácie

Žiadateľ

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v zmysle  zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Povinné prílohy

Potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci v hmotnej núdzi.

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

  • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • Zákon č. 417/20013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Poučenie

Žiadosť spolu s prílohou je potrebné doručiť zriaďovateľovi prostredníctvom riaditeľa základnej školy .