Život v meste

Úrady a inštitúcie

Názov Adresa
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja Námestie SNP č. 23
Okresný úrad Banská Bystrica Námestie Ľ. Štúra 1
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky – pracovisko Banská Bystrica Lazovná 9
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici Cesta k nemocnici 1
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Nám. L. Svobodu 1
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Cesta k nemocnici 1
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Československej armády 26
Podnikateľské a inovačné centrum Banská Bystrica Rudohorská 33
Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) Nám. Š. Moysesa 4
Daňový úrad Banská Bystrica Nová ul. 13
Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63
Štátna ochrana prírody SR Banská Bystrica Tajovského 28
Štátny archív v Banskej Bystrici Komenského ulica č. 26
Úrad priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici Jána Švermu 43
Slovenský červený kríž – územný spolok Banská Bystrica Pod Urpínom 6
Krajský súd Banská Bystrica Skuteckého 7
Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28
Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici Partizánska cesta 1
Slovenská pošta Partizánska cesta č. 9
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica Trieda SNP 75
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Banská Bystrica Komenského 27
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici Ul. 9 mája č. 1
Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Banskej Bystrici Okružná 19
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Lazovná 9
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Lazovná 28
Informačné centrum mladých Banská Bystrica Tajovského 30
Stredoslovenské osvetové stredisko Námestie SNP 23
Stredoslovenská galéria Dolná 8
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici Nám. SNP č. 4A
Múzeum Slovenského národného povstania Kapitulská 23
Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica Dolná 14
Štátna opera v Banskej Bystrici Národná 11
Štúdio tanca v Banskej Bystrici Komenského 12
Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica Lazovná 8
Inšpektorát práce Banská Bystrica Partizánska cesta 98
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  Národná 12
Akadémia umení v Banskej Bystrici Jána Kollára 22
Fakulta zdravotníctva Slovenská zdravotnícka univerzita Sládkovičova 21
Slovenská legálna metrológia Hviezdoslavova 31
Lesy Slovenskej republiky Nám. SNP 8
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica – pre občanov Skuteckého 39
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica – riaditeľstvo Československej armády 7