Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica

Kód
ACC01P02
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
27. februára 2021
Dátum do
30. apríla 2024

Program:  „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. 35/2021/7.7

Kód projektu: ACC01P02

Stav: Prebiehajúce

Výška projektového grantu: 1 399 695 EUR z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 479 195 EUR

Cieľ programu a projektu:

Cieľom projektu je reakcia mesta Banská Bystrica na zmenu klímy, najmä stanoviť a realizovať vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia a naplánovať tieto opatrenia na najbližšie obdobie. Opatrenia majú prispievať k udržateľnej kvalite života obyvateľov a kvalite životného prostredia v meste Banská Bystrica v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy. Partnerom projektu je Nórsky inštitút pre mestský a regionálny výskum (NIBR) Metropolitná univerzita v Osle – Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR) Oslo Metropolitan University.

Hlavné očakávané výsledky projektu:

– nový systematický prístup k reakcii na zmenu klímy v meste Banská Bystrica uvedený v Akčnom pláne pre mitigáciu a adaptáciu mesta na zmenu klímy (ďalej len „APMA“). Akčný plán bude začlenený do všetkých plánovacích, rozhodovacích a povoľovacích procesov v meste. APMA bude strategickým dokumentom, ktorým mesto stanoví nielen klimatické ciele, ale aj aktivity a opatrenia, súčasťou APMA bude aj podrobný implementačný plán s pridelením zdrojov z rozpočtu mesta, resp. z externých zdrojov;

– zníženie CO2 počas životnosti projektu a po 5 rokoch udržateľnosti sa dosiahne o cca. 1 810 ton;

– implementácia projektom definovaných adaptačných opatrení zlepšujúcich mestskú klímu na vybraných lokalitách;

– účasť širokej verejnosti a všetkých relevantných aktérov na projektových činnostiach, zvýšenie povedomia a informovanosti a vedomosti o zmene klímy v meste Banská Bystrica.

Partnerom projektu je Nórsky inštitút pre mestský a regionálny výskum – Metropolitná univerzita v Oslo (Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR). Jeho úlohou je vypracovanie stručného prehľadu o prístupe ku komplexnej reakcii na zmenu klímy (zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy) v európskych mestách s dôrazom na Nórsko, slúžiace mestu Banská Bystrica ako usmernenie, ďalej sú to konzultácie projektu a ku projektovým výstupom v Banskej Bystrici, prezentácia skúseností a poznatkov NIBR na konferenciách a odborné sprostredkovanie študijnej cesty zástupcov Banskej Bystrice do Nórska.

Hlavné aktivity projektu:

 1. Vypracovanie Akčného plánu pre mitigáciu a adaptáciu v meste Banská Bystrica
 2. Implementácia mitigačných opatrení v mestskej časti Fončorda a ostatných mestských častiach
 3. Implementácia adaptačných opatrení v mestskej časti Fončorda a ostatných mestských častiach
 4. Implementácia mitigačných a adaptačných opatrení v iných častiach mesta Banská Bystrica
 5. Propagácia projektu

Project main activities:

 1. Preparation of the key document “the Action Plan for mitigation of and adaptation to the Climate Change of Banska Bystrica city (APMA)”
 2. Implementation of mitigation measures in city borough Foncorda and in other areas of the Banska Bystrica City
 3. Implementation of adaptation measures in city borough Foncorda and in other areas of the Banska Bystrica City
 4. Implementation of mitigation and adaptation measures in other areas of the Banska Bystrica City
 5. Project promotion

 

Projektové aktivity financované z grantu:

 1. Koordinácia projektu
 2. Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica (APMA)
 3. Rekonštrukcia materských škôl (Komplexná rekonštrukcia MŠ Šalgotarjánska; Výmena osvetlenia za LED svietidlá MŠ Nová, CkN Odbojárov, Jilemnického Radvanská, Magurská, Horná )
 4. Inštalácia verejného inteligentného exteriérového LED osvetlenia v mestskej časti Fončorda a Sásová
 5. Dažďové záhrady v areáli Materskej školy Šalgotarjánska, Družby
 6. Dažďové záhrady v areáli Základných škôl (MŠ Tulská, MŠ Nová, MŠ Jilemnického)
 7. Zatienenie ihriska v areáli Materských škôl profesionálnou tieniacou technikou (MŠ Šalgotarjánska, Tulská, Nová, Jilemnického, Jakubská cesta, Senická cesta,Horná, Lazovná, Buková )
 8. Výsadba zelene v areáli Základných škôl (Šalgotarjánska, Tulská, Nová, Jilemnického )
 9. Vytvorenie ovocnej záhrady v areáli Základných škôl (Družby, Tulská, Nová, Jilemnického)
 10. Výmena nepriepustného povrchu za priepustný v areáli Materskej školy Družby a na Poľnej ulici
 11. Vytvorenie softvérového systému včasného varovania pred dopadmi zmeny klímy implementácia mitigačných opatrení v mestských oblastiach
 12. Nórska expertíza
 13. Správa z auditu
 14. Organizovanie dvoch konferencií
 15. Organizovanie seminára pre odborníkov
 16. Študijná cesta odborníkov z Banskej Bystrice do Oslo
 17. Cestovné výdavky Nórskych odborníkov v súvislosti s návštevou Banskej Bystrice
 18. Webové sídlo projektu

Opatrenia projektu financované z iných a vlastných zdrojov:

 1. Kampaň „Do práce na bicykli“
 2. Podpora bezzásahového obhospodarovania lesov v časti mestských lesov
 3. Inštalácia dodatočného inteligentného vonkajšieho LED osvetlenia s energetickou infraštruktúrou v mestskej časti Fončorda
 4. Výmena starých plynových kotlov za účinnejšie kondenzačné kotly v materskej škole prof. Sáru

Propagácia projektu: konferencie, seminár, študijná cesta

Kontakt na osobu zodpovednú za publicitu a informovanosť: Mgr. Miroslava Jančová – kontakt: miroslava.jancova@banskabystrica.sk; 048/433 03 00

Informácia o grantoch EHP:

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy EUR. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy EUR.

Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

 


INFORMÁCIE:


Informácia o zadávaní zákazky:

Názov zákazky: MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Výzva na predkladanie ponúk (oznámenie) – MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov

Výzva na predkladanie ponúk – Oznámenie
Súťažné podklady (docx)
Príloha č. 1 (docx)
Príloha č. 2a (docx)
Príloha č. 2b (docx)
Príloha č. 3 (zip)
Príloha č. 4 (xls)
Príloha č. 5 (docx)
Príloha č. 6 (docx)
Príloha č. 7 (docx)
Príloha č. 8 (docx)

Presmerovanie na profil verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk


Informácia o zadávaní zákazky:

Názov zákazky: Vytvorenie akčného plánu s názvom – Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica

Výzva na predkladanie ponúk (oznámenie) – Vytvorenie akčného plánu s názvom – Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica

Výzva na predkladanie ponúk – Oznámenie (PDF)
Súťažné podklady (docx)
Príloha č. 1 (docx)
Príloha č. 2  (docx)
Príloha č. 3 (docx)
Príloha č. 4 (docx)
Príloha č. 5 (docx)
Príloha č. 6 (docx)
Príloha č. 7 (docx)

Presmerovanie na profil verejného obstarávateľa na stránke www.uvo.gov.sk


Informácia o zadávaní zákazky:

Názov zákazky: Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestskej časti Fončorda

Výzva na predkladanie ponúk (oznámenie) – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v mestskej časti Fončorda

Výzva na predkladanie ponúk – Oznámenie
Výzva na predkladanie ponúk – Oznámenie o oprave
sutazne_podklady-rekonstrukcia_verejneho_osvetlenia_foncorda
odpovede_na_otazky_vo_457684
priloha_sp_c.1-identifikacne_udaje_a_vyhlasenie_uchadzaca
priloha_sp_c.2-navrh_zod
priloha_sp_c.3-pd_cast_1_vykresy
priloha_sp_c.3-pd_cast_2_vyjadrenia1
priloha_sp_c.3-pd_cast_3_vyjadrenia2
priloha_sp_c.4-kalkulacia_predmetu_zakazkyvykaz_vymer_zadanie1
priloha_sp_c.5-vyhlasenie_uchadzaca_podla_49_ods.5
priloha_sp_c.6-cv_podmienky_ucasti
priloha_sp_c.7-cv_podla_32_ods.2_pism.f

Presmerovanie na profil verejného obstarávateľa na stránke: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4778


Informácia o zadávaní zákazky:

Názov zákazky: Rekonštrukcia chodníka v MŠ Družby

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu podľa § 117 ods.1 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č.1_Výkaz-výmer a technická správa stavby
Príloha č.2_Navrh_ZoD


Informácia o zadávaní zákazky:

Názov zákazky: „Dodanie LED svietidiel uličných v rámci Projektu s názvom: Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“

Typ výzvy: Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou so zverejnením

Link na zákazku v profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/482114

Oznámenie
Súťažné podklady
Príloha SP č. 1_Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha SP č. 2_Návrh kúpnej zmluvy
Príloha SP č. 3_Technická špecifikácia a špecifikácia množstva predmetu zákazky


Informácia o zadávaní zákazky:

Názov zákazky: Rekonštrukcia časti osvetlenia na vybraných materských škôlkach

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu podľa § 117 ods.1 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty k zákazke: Rekonštrukcia časti osvetlenia – výzva vrátane príloh
Dátum zverejnenia: 6.2.2024


Informácia o zadávaní zákazky:

Názov zákazky:  Rekonštrukcia energetického hospodárstva v objekte Materskej škôlky Lazovná 32, Banská Bystrica

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu podľa § 117 ods.1 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty k zákazke: Rekonštrukcie ener.hospodárstva – výzva vrátane príloh
Dátum zverejnenia: 6.2.2024


Informácia o zadávaní zákazky:

Názov zákazky: Výsadba zelene a realizácia dažďových záhrad v areáloch Materských škôl Jilemnického 8, Tulská 25 a Nová 2, Banská Bystrica. Dodávka a montáž tieniacej techniky nad pieskoviská na určených MŠ

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu podľa § 117 ods.1 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty k zákazke: Zeleň a dažďové záhrady – výzva vrátane príloh
Dátum zverejnenia: 6.2.2024
Dátum zrušenia zákazky: 14.2.2024


Informácia o zadávaní zákazky:

Názov zákazky: Fotovoltické prístrešky na bicykle pre zamestnancov Mestského úradu Banská Bystrica

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu podľa § 117 ods.1 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty k zákazke: Fotovoltické prístrešky – výzva vrátane príloh
Dátum zverejnenia: 8.2.2024


Informácia o zadávaní zákazky:

Názov zákazky: Výsadba zelene a realizácia dažďových záhrad v areáloch Materských škôl Jilemnického 8, Tulská 25 a Nová 2, Banská Bystrica. Dodávka a montáž tieniacej techniky nad pieskoviská na určených MŠ

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu podľa § 117 ods.1 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty k zákazke: Zeleň a dažďové záhrady – výzva vrátane príloh
Dátum zverejnenia: 14.2.2024


Informácia o zadávaní zákazky:

Názov zákazky: Dodanie Elektrobicyklov v rámci Projektu s názvom: Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu podľa § 117 ods.1 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty k zákazke: Nákup e-bikov-výzva vrátane príloh
Dátum zverejnenia: 4.3.2024


Informácia o zadávaní zákazky:

Názov zákazky: Dodanie LED svietidiel uličných v rámci Projektu s názvom: Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica

Výzva na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu podľa § 117 ods.1 zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dokumenty k zákazke: Dodanie LED svietidiel uličných – výzva vrátane príloh
Dátum zverejnenia: 5.3.2024Anglický jazyk (English):

 

Project title: Response to Climate Change in the Banska Bystrica City

Program: “Climate Change Mitigation and Adaptation” (SK-Climate) co-financed from the EEA Grants 2014 – 2021 and the state budget of the Slovak Republic no. 35/2021 / 7.7

Project code: ACC01P02

Status: implementation

Co-financing: from the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014 – 2021 and the state budget of the Slovak Republic

Project Total Eligible Expenditure: 1 479 195 EUR

Main project achievements expected:

– New systematic approach to reaction on climate change displayed in the Action plan will be incorporated to all planning, decision-making and permitting city processes

– Reduction of CO2 in the amount of approx. 1.800 ton will be achieved throughout the project life and following 5 years of sustainability.

– Implementation of adaptation measures improves urban climate adaptability in the selected locality, as well as they will serve as the pilot ones for the whole city

– Participation of broad public and all relevant actors in the project activities will increase climate awareness and knowledge in the city of Banska Bystrica

The project partner is the Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University. Its role rests basically inlaboration of the brief review on the approach to the comprehensive reaction to climate change (mitigation and adaptation)  in European cities with  e on the Norway, serving the Banska Bystrica city as some guidelines, consultations of the Banska Bystrica of some project outputs, presentation of NIBR experience and knowledge in the project conference(s), professional mediation  of the Banska Bystrica representatives study tour  to Norway

Project main activities:

 1. Preparation of the key document “the Action Plan for mitigation of and adaptation to the Climate Change of Banska Bystrica city (APMA)”
 2. Implementation of mitigation measures focusing on the most populated city borough in the Banska Bystrica city – Foncorda
 3. Implementation of adaptation measures in city borough Foncorda
 4. Implementation of mitigation and adaptation measures in other areas of the Banska Bystrica City
 5. Project promotion

Project measures financed from the project budget:

 1. Project coordination
 2. Action Plan for mitigation  of and adaptation to the Climate Change of the City of Banská Bystrica (APMA)
 3. Reconstruction of kindergartens
 4. Installation of public intelligent outdoor LED lighting in Fončorda and Sásová
 5. Rain gardens in the kindergartens (Šalgotarjánska, Družby)
 6. Rain gardens in the area kindergartens
 7. Shading of the playground in the area of kindergartens
 8. Planting  trees in the kindergartens
 9. Creation of a fruit garden in the kindergartens
 10. Replacement of the impermeable surfaces for permeable ones in the area
 11. Development of a software early warning system for climate change impacts and Implementation of mitigation measures in urban areas
 12. Norwegian expertise
 13. Audit report
 14. Organisation of two conferences
 15. Organisation of a seminar for experts
 16. Study trip of experts from Banská Bystrica to Oslo
 17. Travel expenses of Norwegian experts in connection with the visit to Banská Bystrica
 18. Project website

Project measures not financed from the project budget:

 1. Campaign “Go to work on a bike” citizens go to work 1 month instead by car by bike
 2. Non-intervention forest management in part of urban forests
 3. Installation of public intelligent outdoor LED lighting with power infrastructure additionally to the city borough Foncorda
 4. Replacement of old gas boilers with more efficient condensing boilers in the kindergarten Prof. Sara

Information about EEA Grants

The EEA Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe.

There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA Grants amount to €1.55 billion. The priorities for this period are:

#1 Innovation, Research, Education and Competitiveness
#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
#4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
#5 Justice and Home Affairs

The EEA Grants are jointly financed by Iceland,

Liechtenstein and Norway, whose contributions are based on their GDP.

Eligibility for the Grants mirror the criteria set for the EU Cohesion Fund aimed at member countries where the Gross National Income (GNI) per inhabitant is less than 90% of the EU average.

All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

If you want to know more about programmes and projects financed by the EEA Grants in Slovakia, visit www.eeagrants.sk.