Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica

Kód
ACC01P02
Stav
Prebiehajúce
Dátum od
27. februára 2021
Dátum do
26. februára 2024
Cena
1 479 195 EUR

                  

 

Program:  „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky č. 35/2021/7.7

Kód projektu: ACC01P02

Stav: implementácia

Spolufinancovanie: z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Celkové oprávnené výdavky projektu: 1 479 195 EUR

Cieľ programu a projektu:

Cieľom projektu je reakcia mesta Banská Bystrica na zmenu klímy, najmä stanoviť a realizovať vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia a naplánovať tieto opatrenia na najbližšie obdobie. Opatrenia majú prispievať k udržateľnej kvalite života obyvateľov a kvalite životného prostredia v meste Banská Bystrica v reakcii na nepriaznivé dopady zmeny klímy. Partnerom projektu je Nórsky inštitút pre mestský a regionálny výskum (NIBR) Metropolitná univerzita v Osle – Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR) Oslo Metropolitan University.

Hlavné očakávané výsledky projektu:

– nový systematický prístup k reakcii na zmenu klímy v meste Banská Bystrica uvedený v Akčnom pláne pre mitigáciu a adaptáciu mesta na zmenu klímy (ďalej len „APMA“). Akčný plán bude začlenený do všetkých plánovacích, rozhodovacích a povoľovacích procesov v meste. APMA bude strategickým dokumentom, ktorým mesto stanoví nielen klimatické ciele, ale aj aktivity a opatrenia, súčasťou APMA bude aj podrobný implementačný plán s pridelením zdrojov z rozpočtu mesta, resp. z externých zdrojov;

– zníženie CO2 počas životnosti projektu a po 5 rokoch udržateľnosti sa dosiahne o cca. 1 810 ton;

– implementácia projektom definovaných adaptačných opatrení zlepšujúcich mestskú klímu na vybraných lokalitách;

– účasť širokej verejnosti a všetkých relevantných aktérov na projektových činnostiach, zvýšenie povedomia a informovanosti a vedomosti o zmene klímy v meste Banská Bystrica.

Partnerom projektu je Nórsky inštitút pre mestský a regionálny výskum – Metropolitná univerzita v Oslo (Norwegian Institute for Urban and Regional Research (NIBR). Jeho úlohou je vypracovanie stručného prehľadu o prístupe ku komplexnej reakcii na zmenu klímy (zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy) v európskych mestách s dôrazom na Nórsko, slúžiace mestu Banská Bystrica ako usmernenie, ďalej sú to konzultácie projektu a ku projektovým výstupom v Banskej Bystrici, prezentácia skúseností a poznatkov NIBR na konferenciách a odborné sprostredkovanie študijnej cesty zástupcov Banskej Bystrice do Nórska.

Hlavné aktivity projektu:

 1. Vypracovanie Akčného plánu pre mitigáciu a adaptáciu v meste Banská Bystrica;
 2. Implementácia mitigačných opatrení v mestskej časti Fončorda;
 3. Implementácia adaptačných opatrení v mestskej časti Fončorda
 4. Implementácia mitigačných a adaptačných opatrení v iných častiach mesta Banská Bystrica;
 5. Propagácia projektu

Projektové aktivity financované z grantu:

 1. Koordinácia projektu
 2. Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica (APMA)
 3. Komplexná rekonštrukcia Materskej školy Šalgotarjánska
 4. Inštalácia verejného inteligentného exteriérového LED osvetlenia s napájacou infraštruktúrou na Fončorde
 5. Dažďová záhrada v areáli Materskej školy Šalgotarjánska
 6. Dažďová záhrada v areáli Základnej školy Spojová
 7. Zatienenie ihriska v areáli Materskej školy Šalgotarjánska profesionálnou tieniacou technikou
 8. Výsadba zelene v areáli Základnej školy Spojová
 9. Vytvorenie ovocnej záhrady v areáli Základnej školy Spojová
 10. Výmena nepriepustného povrchu za priepustný v areáli Materskej školy Šalgotarjánska
 11. Vytvorenie softvérového systému včasného varovania pred dopadmi zmeny klímy (využitie digitálnych informačných panelov na autobusových zastávkach)
 12. Nórska expertíza
 13. Správa z auditu
 14. Organizovanie dvoch konferencií
 15. Organizovanie seminára pre odborníkov
 16. Študijná cesta odborníkov z Banskej Bystrice do Oslo
 17. Cestovné výdavky Nórskych odborníkov v súvislosti s návštevou Banskej Bystrice
 18. Webové sídlo projektu

Opatrenia projektu financované z iných a vlastných zdrojov:

 1. Kampaň „Do práce na bicykli“
 2. Podpora bezzásahového obhospodarovania lesov v časti mestských lesov
 3. Inštalácia dodatočného inteligentného vonkajšieho LED osvetlenia s energetickou infraštruktúrou v mestskej časti Fončorda
 4. Výmena starých plynových kotlov za účinnejšie kondenzačné kotly v materskej škole prof. Sáru

– Propagácia projektu: konferencie, seminár, študijná cesta

„Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.“

 

Anglický jazyk (English):

 

Project title: Response to Climate Change in the Banska Bystrica City

Program: “Climate Change Mitigation and Adaptation” (SK-Climate) co-financed from the EEA Grants 2014 – 2021 and the state budget of the Slovak Republic no. 35/2021 / 7.7

Project code: ACC01P02

Status: implementation

Co-financing: from the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014 – 2021 and the state budget of the Slovak Republic

Project Total Eligible Expenditure: 1 479 195 EUR

Main project achievements expected:

– New systematic approach to reaction on climate change displayed in the Action plan will be incorporated to all planning, decision-making and permitting city processes

– Reduction of CO2 in the amount of approx. 1.800 ton will be achieved throughout the project life and following 5 years of sustainability.

– Implementation of adaptation measures improves urban climate adaptability in the selected locality, as well as they will serve as the pilot ones for the whole city

– Participation of broad public and all relevant actors in the project activities will increase climate awareness and knowledge in the city of Banska Bystrica

The project partner is the Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Oslo Metropolitan University. Its role rests basically inlaboration of the brief review on the approach to the comprehensive reaction to climate change (mitigation and adaptation)  in European cities with  e on the Norway, serving the Banska Bystrica city as some guidelines, consultations of the Banska Bystrica of some project outputs, presentation of NIBR experience and knowledge in the project conference(s), professional mediation  of the Banska Bystrica representatives study tour  to Norway

Project main activities:

 1. Preparation of the key document “the Action Plan for mitigation of and adaptation to the Climate Change of Banska Bystrica city (APMA)”
 2. Implementation of mitigation measures focusing on the most populated city borough in the Banska Bystrica city – Foncorda
 3. Implementation of adaptation measures in city borough Foncorda
 4. Implementation of mitigation and adaptation measures in other areas of the Banska Bystrica City
 5. Project promotion

Project measures financed from the project budget:

 1. Project management
 2. Action Plan for mitigation of and adaptation to the Climate Change of Banska Bystrica city (APMA)
 3. Complex reconstruction of the kindergarten Salgotarjanska
 4. Installation of public intelligent outdoor LED lighting with power infrastructure in the city borough Foncorda
 5. Rain garden in the kindergarten Salgotarjanska
 6. Rain garden in the primary school Spojova
 7. Shading the playground at the Salgotarjanska kindergarten with a professional shading tarpaulin
 8. Planting trees in the primary school Spojova
 9. Creation of the fruit garden in the primary school Spojova
 10. Replacement of impermeable surfaces for permeable ones in the kindergarten Salgotarjanska
 11. Development of software early warning system for climate change impacts (make use of digital info-panels on bus stops)
 12. Norwegian expertise
 13. Audit
 14. Organization of two conferences
 15. Organization of seminar for professionals
 16. Study tour of Banska Bystrica experts to Oslo
 17. Travel expenses of Norwegian experts for visit of Banska Bystrica
 18. Project website

Project measures not financed from the project budget:

 1. Campaign “Go to work on a bike” citizens go to work 1 month instead by car by bike
 2. Non-intervention forest management in part of urban forests
 3. Installation of public intelligent outdoor LED lighting with power infrastructure additionally to the city borough Foncorda
 4. Replacement of old gas boilers with more efficient condensing boilers in the kindergarten Prof. Sara

If you want to know more about programmes and projects financed by the EEA Grants in Slovakia, visit www.eeagrants.sk.