Agendy

Daň za užívanie verejného priestranstva – letná terasa mimo centrum – Podnikateľ

Informácie

Žiadateľ

Daňovník - právnická osoba, fyzická osoba podnikajúca

Dokumenty, žiadosti a tlačivá

Sadzba

Sadzba dane je stanovená podľa miesta umiestnenia zariadenia a podľa doby užívania verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

§4 Sadzba dane

ods. 2 sadzby dane - ostatné územie

 • zariadenie pre terasu     0,20 €/za m2/deň

Úhrady

daňovník môže uhradiť daň za užívanie VP nasledovane:

 1. na účet správcu
 2. v hotovosti do pokladne MsÚ Banská Bystrica

Všeobecné záväzné nariadenia

Legislatíva

Poučenie

Daňovník je povinný v rámci oznamovacej povinnosti oznámiť správcovi dane:

 1. vznik daňovej povinnosti najneskôr v deň zámeru osobitného spôsobu užívania verejného priestranstva
 2. zmeny oznámených skutočností v rámci oznamovacej povinnosti v lehote do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti nastali
 3. zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zrušenia osobitného užívania verejného priestranstva

Doručovanie

 • Osobne
 • Poštou
 • Elektronicky cez ÚPVS

Procesy po podaní žiadosti

 • žiadosť po zaevidovaní na MsÚ v klientskom centre, postupuje kompetentnému referentovi
 • určenie sadzby podľa miesta umiestnenia zariadenia a podľa doby užívania verejného priestranstva za každý aj začatý m2 , vo výške uvedenej vo všeobecne záväznom nariadení Mesta BB č.3/2016 o miestnej dani
 • odsúhlasenie a podpísanie Rozhodnutia kompetentnými osobami
 • zaslanie Rozhodnutia daňovníkovi elektronicky, alebo poštou