Agendy

Opatrovateľská služba – Občan

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osobe a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Opatrovateľská služba sa poskytuje na území mesta Banská Bystrica prijímateľovi sociálnej služby.

Opatrovateľská služba je poskytovaná prostredníctvom Mesta Banská Bystrica – KOMUCE, Robotnícka 12, Banská Bystrica

alebo prostredníctvom zazmluvnených neverejných poskytovateľov:

EBBA, Nám. Štefana Moyzesa 17/A, Banská Bystrica

Seniorka, Československej armády 24, Banská Bystrica

Šafrán, Dolná 134/1, Banská Bystrica

 

Žiadateľ o poskytovanie opatrovateľskej služby vyplní tlačivo Žiadosť o poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podmienenej posúdením odkázanosti na sociálnu službu, ku ktorej dokladá:

  • posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľská služba
  • úradne overené vyhlásenie o majetku žiadateľa (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb – manžel/ka)
  • potvrdenie o príjme žiadateľa za aktuálny kalendárny rok (aj ďalších spoločne posudzovaných osôb – manžel/ka)

v prípade požadovania poskytovania opatrovateľskej služby prostredníctvom KOMUCE, Robotnícka 12, Banská Bystrica žiadateľ dokladá aj Ponuku úkonov poskytovaných opatrovateľskou službou.

 

Informácie