Život v meste

3D model mesta Banská Bystrica

Úvod

Súčasný rozvoj nových geopriestorových technológií, vrátane metód zberu 3D údajov rozšíril možnosti tvorby podrobnej priestorovej databázy zastavaného územia miest. Táto problematika bola vždy v záujme mnohých odborných sfér. Miestna samospráva (najmä väčšie mestá), pri správe územia a majetku nevyhnutne potrebuje presné podklady charakterizujúce nielen polohopis, ale aj vlastnícke vzťahy, vybavenosť infraštruktúrou a podobne. Mnohé mestá aj na Slovensku, v minulosti pristúpili k tvorbe informačných systémov o území, súčasťou ktorých boli aj digitálne mapy, napríklad technická mapa mesta, katastrálne mapy, územný plán, cenové mapy a pod., avšak technológie tej doby umožňovali tieto riešenia v 2D priestore, vychádzajúc z analógie klasickej mapy.

Rozšírenie využívania týchto geografických informácií podnietil záujem o realistickejšiu priestorovú reprezentáciu urbanizovaného priestoru. Mesto Banská Bystrica sprístupnilo pre verejnosť „Virtuálny digitálny 3D model mesta“ s možnosťou interaktívneho prístupu v rozsahu ako nikde inde na Slovensku. Dôverný obraz reality sa skladá z takmer 19 000 stavieb. Úvodné aplikácie sú zamerané najmä na realistickú vizualizáciu územia a postupne bude pribúdať tématický obsah, ktorý je predmetom veľkého záujmu zo strany architektov, plánovačov, správcov inžinierskych sietí a pod.

3D model / technické parametre

Virtuálny 3D model mesta je možné charakterizovať ako špecifický digitálny model urbanizovanej krajiny, ktorý využíva trojrozmernú reprezentáciu objektov, ich vlastností a priestorových vzťahov.

  • LOD3: historické centrum mesta
  • LOD2: intravilán mesta
  • Vektorový 3D model
  • Texturovaný 3D model
  • Ortofotomapa 20cm/px 08.2018


Pri vizualizácii 3D modelov miest zohráva významnú úlohu aj grafický detail zobrazenia prvkov,  (objektov) na rôznej úrovni podrobnosti, tzv. LOD (Layer of details) a tiež textúra objektov – je to fotorealistický obraz povrchu jednotlivých objektov, ktorý sa získava bu
ď priamo pri mapovaní geometrie (napr. pri leteckom snímkovaní) alebo dodatočne fotografovaním fasád.

3D model Mesta Banská Bystrica bol vytvorený na oddelení informatizácie a digitalizácie v prostredí ©ESRI ArcGIS Online. Fotogrametrické spracovanie: ©Eurosense, s.r.o. Bratislava

Hardvérové požiadavky

Rýchlosť procesora: Minimálne 2.2 GHz, Hyper-threading (HHT) alebo viacjadrový
Architektúra: x86 alebo x64 s rozšírením SSE2
Pamäť/RAM: Minimálne 4 GB, odporúča sa 8 GB alebo viac
Vlastnosti zobrazenia: 24-bitová farebná hĺbka
Rozlíšenie obrazovky: Odporúča sa minimálne 1024 x 768 pri normálnej veľkosti (96 dpi)
Video/Grafický adaptér: Minimálne 64 MB RAM; Odporúča sa 256 MB RAM alebo viac. Podporované sú: NVIDIA, ATI a Intel. 24-bitový grafický urýchľovač, Vyžaduje sa minimum runGL verzie 2.0 a vyžaduje sa Shader Model 3.0 alebo vyšší. Používajte najnovšie dostupné ovládače