Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

21/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2012 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
18/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2012 Trhový poriadok trhoviska Úsvit na Jilemníckeho ul. v Banskej Bystrici
17/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 17/2012 Trhový poriadok trhoviska na Zvolenskej ceste 8, pred Hypermarketom TESCO v Banskej Bystrici
16/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2012 Trhový poriadok trhoviska na Námestí Š. Moysesa 3, Banská Bystrica
15/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2012 Trhový poriadok trhoviska pred Nemocnicou F. D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica”
14/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 14/2012 Trhový poriadok trhoviska na ul. 29. augusta č. 63 pred OC Kaufland, Banská Bystrica
12/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 12/2012 Trhový poriadok trhoviska pred OD PRIOR, a.s., Robotnícka 2, Banská Bystrica
11/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2012 Trhový poriadok trhoviska na Rudohorskej ulici 16 v Banskej Bystrici
10/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2012 Trhový poriadok príležitostného trhu DNI MESTA
7/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2012 Trhový poriadok príležitostného trhu konaného v Dome Slovenského misijného hnutia, Skuteckého 4 v Banskej Bystrici
5/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2012 Trhový poriadok príležitostných trhov Mesta Banská Bystrica
3/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Námestie Ľudovíta Štúra
2/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica
21/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2011 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN Z Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality A1
20/2011
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 20/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka
18/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva – zrušené
15/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2011, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica podľa Zmien a doplnkov, časť Murgašova ulica II.
13/2011
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2011 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták – Belveder Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny H