Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 7/2013 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele

Číslo
7/2013
Schválené
26. marca 2013
Účinnosť od
15. apríla 2013