Regionálny rozvoj

Kooperačná rada UMR Banská Bystrica

Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Banská Bystrica (ďalej aj „UMR“) predstavuje inštitucionálny mechanizmus pre definovanie územných cieľov prostredníctvom integrovaných územných stratégií a ich realizáciu v Programe Slovensko v rámci funkčného mestského územia jadrového mesta Banská Bystrica.

Kooperačná rada UMR Banská Bystrica je stálym kolektívnym komunikačným a koordinačným orgánom a nástrojom územnej spolupráce subjektov pôsobiacich na území UMR.

V súlade s princípom partnerstva sú do prípravy a vykonávania programov financovaných z fondov Európskej únie (ďalej aj „EÚ“) na miestnej úrovni zapojené obce, mestá a príslušní sociálno-ekonomickí partneri, pre zabezpečenie a posilnenie tzv. „mestského rozmeru“ politiky súdržnosti EÚ na roky 2021 – 2027.

Kooperačná rada UMR je vytváraná z iniciatívy jadrového mesta Banská Bystrica podľa odporúčaného Jednotného metodického rámca pre prípravu integrovaných územných stratégií a investícií v SR v programovom období 2021 – 2027, ktorý vydalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej aj „MIRRI“).

Postavenie, zloženie, úlohy, výkon činnosti a spôsob prijímania rozhodnutí Kooperačnej rady UMR Banská Bystrica upravuje jej Štatút a rokovací poriadok.

Štatút a rokovací poriadok Kooperačnej rady UMR Banská Bystrica bol v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 121/2022 o príspevkoch z fondov Európskej únie schválený ministerkou investícii regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky rozhodnutím č. 016245/2022/OKÚS-012. Rozhodnutie o schválení bolo MIRRI zaslané dňa 29.9.2022 a jeho účinnosť nadobudlo zverejnením na webovom sídle Mesta Banská Bystrica.

Prílohy na stiahnutie