Regionálny rozvoj

Kooperačná rada UMR Banská Bystrica

Kooperačná rada udržateľného mestského rozvoja Banská Bystrica (ďalej aj „UMR“) je stálym kolektívnym komunikačným a koordinačným orgánom a nástrojom územnej spolupráce subjektov pôsobiacich na území mestskej funkčnej oblasti s jadrovým mestom Banská Bystrica.

Znamená to, že Kooperačná  rada je priestorom pre spoločné rozhodovanie o strategických investíciách z vlastnej alokácie finančných prostriedkov EÚ. Tvoria ju  významní aktéri v území akými sú samospráva a socio-ekonomickí partneri. Kooperačná rada sa riadi  vlastným štatútom a rokovacím poriadkom.

Postavenie, zloženie, úlohy, výkon činnosti a spôsob prijímania rozhodnutí Kooperačnej rady UMR Banská Bystrica upravuje jej Štatút a rokovací poriadok, ktorý bol v zmysle § 7 ods. 5 zákona č. 121/2022 o príspevkoch z fondov Európskej únie schválený Ministerstvom investícii regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky rozhodnutím č. 016245/2022/OKÚS-012. Rozhodnutie o schválení bolo MIRRI zaslané dňa 29.9.2022 a jeho účinnosť nadobudlo zverejnením na webovom sídle Mesta Banská Bystrica.

Kooperačná rada úzko spolupracuje s tematickými pracovnými skupinami a administratívne je podporovaná zamestnancami tzv. administratívnej kapacity mestskej funkčnej oblasti Banská Bystrica.

Kooperačná rada má v súčasnosti 12 členov:

MUDr. Ján Nosko Mesto Banská Bystrica, predseda Kooperačnej rady UMR Banská Bystrica
Ing. Martin Majling Mesto Banská Bystrica
Ing. Martina Kubišová, PhD. Obec Kynceľová
Ivan Škamla Obec Králiky
Ing. Miroslav Ostrihoň, PhD. Obec Hronsek
Mgr. Roland Lamper Obec Slovenská Ľupča
Mgr. Pavol Hric Obec Badín
Mgr. Jakub Gajdošík Banskobystrický samosprávny kraj
Prof. PhDr. Peter Terem, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ing. Marína Spírová, PhD. Banskobystrická regionálna komora SOPK
Ing. Jiří Pěč, PhD. Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko
Mgr. Michal Figúr Ekolumi s.r.o.

 

Prílohy na stiahnutie