Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2012 Trhový poriadok príležitostných trhov Mesta Banská Bystrica

Číslo
5/2012
Schválené
17. apríla 2012
Účinnosť od
10. mája 2012