Program rozvoja mesta 2030

Program rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2030 (ďalej ako PRM BB 2030) je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje budúce smerovanie mesta. V zmysle otvoreného vládnutia, prípravu PRM sa snažíme realizovať s podporou princípov otvorenej samosprávy, resp. princípov participácie, spolupráce a transparentnosti. Na tejto stránke uvádzame informácie k realizovaným a plánovaným aktivitám k tvorbe PRM Banská Bystrica. O obsahu PRM nájdete viac na stránke regionálneho rozvoja.

 

Participatívne aktivity /stretnutia k tvorbe PRM BB 2030:

  • Online pripomienkovanie návrhu PRM BB 2030 (v procese prípravy – plánované spustenie december 23 – január 24)
  • Konzultácie s odborníkmi MsÚ (jeseň 2023)
  • Možnosť vyjadrenia názoru verejnosti na návrhy znení Vízie Banskej Bystrice do roku 2050 prostredníctvom online platformy Consider.it na linku: https://viziabanskabystrica2050.consider.it/ 
  • Zapojenie základných škôl Banskej Bystrice, ktorých zriaďovateľom je samospráva k tvorbe vízie PRM Banskej Bystrice. Viac informácií o zapojení detí do vízie 2050 nájdete tu.
  • Participatívne stretnutie online s poslancami, členmi odborných komisií mestského zastupiteľstva a odbornou verejnosťou k tvorbe vízie PRM Banskej Bystrice (22.6.2023)
  • Participatívne stretnutie s vedením samosprávy a mestským úradom k tvorbe vízie PRM Banskej Bystrice  (22.6.2023)

 

Časový harmonogram informačných a participatívnych stretnutí k tvorbe PRM BB 2030 (aktualizovaná verzia z 21.12.23):

 

Časový harmonogram prípravy PRM BB 2030 (verzia z leta 23):

 

Časový harmonogram informačných a participatívnych stretnutí k tvorbe PRM BB 2030 (verzia z 26.10.23):