Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 12/2012 Trhový poriadok trhoviska pred OD PRIOR, a.s., Robotnícka 2, Banská Bystrica

Číslo
12/2012
Schválené
17. apríla 2012
Účinnosť od
10. mája 2012