Participatívne plánovanie Integrovanej územnej stratégie – funkčná mestská oblasť Banská Bystrica

Stretnutia a výstupy participatívneho procesu IÚS FMO Banská Bystrica 2022

STRETNUTIA s odbornou a širokou verejnosťou pri príprave IÚS FMO BB v r. 2021/2022:

Stretnutie TPS  IÚS FMO BB – 16.11.2021 

Stretnutie KF IÚS FMO BB – december 2021:

 • téma stretnutia: informačné stretnutie o procese tvorby IÚS FMO BB a komunikovanie verejnej výzvy pre nábor expertov do tematických skupín IÚS 

Stretnutie KF IÚS FMO BB 14.3.2022:

Stretnutie TPS IÚS FMO BB – 18.5.2022: 

 • účastníci: 18 zástupcovia odborov MsÚ Banská Bystrica, starostovia obcí  FMO  Banská Bystrica , zástupcovia štátnych a občianskych organizácií, externí spolupracovníci zapojení do  prípravy  IÚS FMO BB
 • téma stretnutia: 
  • informovanie účastníkov o priebehu prípravy dokumentu IÚS v kontexte tvorby Integrovaných investičných balíčkov a usmernení na národnej úrovni
  • dizajn kritérií výberu zámerov investičných akcií (zámerov projektov), ktoré budú využité pri výbere prioritných investičných akcií do návrhu Akčného plánu IÚS FMO Banská Bystrica
 • výstupy stretnutia:

Stretnutie TPS IÚS FMO BB – 5.10.2022:

Stretnutie KF IÚS FMO BB – 6.10.2022: 

 • účastníci: 25 zástupcovia seniorov, akademického sektora, podnikateľského sektora, VÚC, MsÚ, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), aktívni občania, odborní garanti stratégie IÚS
 • téma stretnutia: „Ktoré projekty vytvárajú stabilnú, odolnú a zodpovednú FMO“?
  • spätná väzba na navrhnuté kritériá pre priorizáciu projektových zámerov
 • výstup stretnutia

Stretnutie pre poslancov a starostov IÚS FMO BB – 23.11.2022

Stretnutie TPS a KF – 7.12.2022

 • téma stretnutia: Aký je ďalší postup pri návrhu a výberu projektov
 • výstup stretnutia

 

Participatívny proces v r. 2023 je realizovaný prostredníctvom IDEATHONU.

 

 

 

Galéria