Samospráva

Voľby prezidenta SR 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Všetky informácie k voľbám prezidenta SR sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR: www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

Výlepné plochy pre umiestňovanie volebných plagátov – oznámenie

Kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky je v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č. 6/2023 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Banská Bystrica pridelená rovnaká plocha, ktorá je označená číslom, menom a priezviskom  kandidáta v abecednom poradí na dvoch informačných stojanoch umiestnených v hornej časti námestia SNP pred budovou Banskobystrického samosprávneho kraja. Výlepné plochy sú sprístupnené a  pre ich využitie platia jednotlivé ustanovenia VZN č.  6/2023.

 

Prílohy na stiahnutie