Samospráva

Voľby prezidenta SR 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Všetky informácie k voľbám prezidenta SR sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR: www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

  • Výlepné plochy pre umiestňovanie volebných plagátov  – 2. kolo volieb prezidenta SR konaných dňa 6.4.2024 – oznámenie

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č. 6/2023 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na území mesta Banská Bystrica konaných dňa 6.4.2024 je  pre druhé kolo volieb konaných 6.4.2024  kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky pridelená rovnaká plocha, ktorá je označená číslom, menom a priezviskom  kandidáta v abecednom poradí na informačnom stojane   umiestnenom    v hornej časti námestia SNP pred budovou Banskobystrického samosprávneho kraja. Výlepné plochy sú sprístupnené a  pre ich využitie platia jednotlivé ustanovenia VZN č.  6/2023.

 

Informácia o čase a mieste konania druhého kola volieb prezidenta SR

Nakoľko v  prvom kole volieb prezidenta SR konanom  dňa 23.3.2023 nezískal ani jeden  z kandidátov  na  prezidenta  SR  nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov sa druhé kolo volieb bude konať v sobotu 6. apríla 2024 od  07.00 h do 22.00 h. vo volebných miestnostiach na území mesta Banská Bystrica.

Prílohy na stiahnutie