Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2012 Trhový poriadok trhoviska na Námestí Š. Moysesa 3, Banská Bystrica

Číslo
16/2012
Schválené
17. apríla 2012
Účinnosť od
10. mája 2012