Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 22/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták – Belveder Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny D

Číslo
22/2012
Schválené
16. októbra 2012
Účinnosť od
26. novembra 2012