Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny-časť Hušták-Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny A Polyfunkčný dom C

Číslo
6/2013
Schválené
12. februára 2013
Účinnosť od
22. marca 2013