Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Námestie Ľudovíta Štúra

Číslo
3/2012
Schválené
21. februára 2012
Účinnosť od
23. marca 2012