Informácie o súvisiacich procesoch

Aktuálne prebiehajúce procesy k zeleni v mestskom parku na Tajovského ulici v Banskej Bystrici

Podklady pre projektanta:

  • Geodetické zameranie mestského parku na pozemku KN-C p.č. 2690/1 k.ú. Banská Bystrica, Zhotoviteľ: Geoplán Banská Bystrica, 06/2017
  • Inventarizácia drevín v Mestskom parku Banská Bystrica, Zhotoviteľ: Ateliér Dobrucká, s.r.o., Nitra,  02/2019
  • Špecifikácia ošetrenia stromov – vybraté stromy v mestskom parku Banská Bystrica, Zhotoviteľ: Ing. Martin Kolník VELES (certifikovaný arborista), 02/2021
  • Geodetické (polohopisné a výškopisné) zameranie aktuálneho stavu nových výsadieb drevín v Mestskom parku, Zhotoviteľ: Ing. Beáta Smolková geodetické práce Zvolen, 11/2021
  • V súčasnosti je plánovaná aktualizáciu stavu drevín v Mestskom parku Banská Bystrica po veternej kalamite (august 2021), ktorá v parku poškodila odhadom cca 40 ks drevín. Plánovaná aktualizácia bude vykonaná certifikovaným arboristom v termíne najneskôr do 04/2022.

(podklady sú po dohode k nahliadnutiu na MsÚ na Oddelení územného plánovania a architekta mesta Banská Bystrica)