Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2013 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Číslo
5/2013
Schválené
12. februára 2013
Účinnosť od
1. marca 2013