Projekty

Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici

Stav
Pripravované
Cena
1 600 000 EUR

Predmetom projektu bude revitalizácia Mestského parku s komplexným využitím spoločných opatrení – hospodárenie s vodou (zadržiavanie vody v krajine), mestské prvky drobnej architektúry a obnova a výsadba zelene. V rámci projektu budú realizované nasledovné aktivity:

– rekonštrukcia chodníkov
– rekonštrukcia centrálnej kruhovej časti
– vybudovanie parterov, kvitnúce korzá
– vybudovanie dvoch fontán a dvoch pitných fontán
– rekonštrukcia umeleckých diel
– rekonštrukcia elektrického osvetlenia parku
– vybudovanie voľne prístupnej voľnočasovej pohybovej zóny a detského ihriska s altánkom
– osadenie mestského mobiliáru (lavičky, koše na odpadky, informačné tabule a pod.)
– terénne úpravy a sadovnícka koncepcia (zdravotné ošetrenie vzrastlých stromov alejí, dosadba stromov, výsadba izolačnej zeleni, výrub nevhodných a poškodených drevín).

V rámci sadovníckej koncepcie realizácie celého projektu Mesto neplánuje výrub stromových alejí. Bude sa realizovať výrub 20 drevín (tuja – prestarnuté, poškodené) a dvoch stromov (smrek – poškodený). Ďalej je plánované záhradnícke zdravotné ošetrenie 152 stromov s cieľom predĺženia ich životnosti. Existujúce stromy zostávajú súčasťou projektu revitalizácie parku. V rámci projektu sa navrhuje vysadiť ďalších 64 vzrastlých stromov a 1229 drevín, spolu 1293 kusov.

Mestský park v Banskej Bystrici ako celok vnímame ako prirodzený krajinný prvok. Vzrastlé stromy v súčasnosti vytvárajú charakteristické prírodné prostredie pre slovenskú krajinu. Izolačnú funkciu zelene tvorí hlavne dosadba stromov, ošetrenie vzrastlých stromov alejí a novonavrhovaný živý plot zo strihaného hrabu po obvode parku.

Realizovaním aktivít projektu bude podporená biodiverzita o ďalšie druhy autochtónnych drevín, trvaliek a kríkov tvoriacich prirodzené biodiverzitné spoločenstvo podporujúce úkryty pre vtáctvo a hmyz. Podporou výsadby kvitnúcich stromov sa výrazne podporí krajinný charakter parku a biodiverzitu. Kvitnúce stromy pritiahnu opeľovače, živočíchy živiace sa drobnými plodmi stromov.

Krajinotvorne budú pôsobiť navrhované dosadby vzrastlých stromov, kríkových zostáv v centrálnej časti korza, rozsiahla výsadba záhonov z trvaliek, jarných cibuľových záhonov a dosadba drevín v radiálnom pešom ťahu. Za podporu prírodného charakteru považujeme aj vegetačný obvodový plášť, ktorý má park pocitovo uzavrieť a vytvoriť prirodzené útočisko pre živočíchy ako ekokoridor a zlepšenie akustických vplyvov z dopravy.

Spevnené plochy pre prvky voľnočasových aktivít budú vymenené za vodopriepustné štrkotrávniky, ktoré pôsobia prírodne a umožňujú zadržiavanie vody a jej priesak do podložia. Pre podporu krajiny sú navrhnuté na vybúranie stavebné objekty, ktoré nemajú historickú podstatu, taktiež nevhodné spevnené plochy.

Mestský park je multifunkčnou plochou z pohľadu využívania územia na kultúru, rekreáciu a šport, kde je uprednostnená kultúrno – rekreačná funkcia. Zdravý mestský park vytvára prirodzené prostredie pre prírodné prvky, flóry a fauny, čím výrazne zdravo ovplyvňuje mikroklímu urbanizovaného prostredia.

Revitalizácia vegetácie a dosadba navrhovaných drevín zvýši existujúcu biodiverzitu a prinesie do prostredia parku kvitnúce stromy s plodmi, ktoré sú nevyhnutné a v súčasnosti absentujúce. Výrazným biodiverzitným prvkom je výsadba trvalkových záhonov v centrálnej časti parku. V časti korza budú vysádzané stromy bodovo ako rozvoľnená alej. V tejto časti budú použité menšie stromy s výrazným kvitnutím, strihané kry za lavičkami, trvalkové a cibuľové výsadby.

V obnovovaných oddychových nikách s lavičkami, je navrhovaná voľná stena od chrbta lavičiek z kvitnúcich rododendronov a hortenzií. Kry sú navrhované len za strednou lavičkou, aby bol priestor z pohľadu návštevníka stále vnímaný ako bezpečný.

Do voľných plôch parku sa doplnkovo bodovite vysadia ako kvitnúci a prefarbujúci akcent štyri skupiny z pagaštanu pleťového, javora ohnivého a muchovníka hladkého. Novovysádzaná vegetácia podporuje celkovú biodiverzitu nielen v priestore parku, ale pôsobí aj na jeho blízke okolie. Revitalizácia parku zachová jeho funkciu a podporí jeho biodiverzitu.

V riešenom území bude realizovaný kamerový systém Mestskej polície za účelom zvýšenia bezpečnosti verejného priestranstva. Systém bude zahŕňať monitorovanie vonkajších oddychových zón. Súčasne bude vytvorené dátové internetové pokrytie cez WIFI routre.

Financovanie projektu Mestom Banská Bystrica

  1. Predpokladané celkové oprávnené výdavky projektu 1. a 2. etapy sú v sume 1.600.000,-eur a v prípade jeho schválenia bude spolufinancovaný Mestom vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, teda v sume 80.000,00 €. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 2 x 760.000,-eur. Výdavky nad maximálnu výšku nenávratného finančného príspevku na projekt, tzv. neoprávnené výdavky budú hradené z rozpočtu mesta. Projekt je rozdelený na dve etapy z dôvody maximálnej výšky alokácie na jeden projekt a  to do výšky 760.000,-eur. Obe etapy sa však budú realizovať súčasne a jedným zhotoviteľom.
  2. Projekt „Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici – 1. a 2. etapa bude predložený v rámci výzvy s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 Integrovaného regionálneho operačného programu, prioritná os 4, Investičná priorita 4.3, Špecifický cieľ 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov vmestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Galéria