Projekty

Revitalizácia Mestského parku v Banskej Bystrici

Stav
Pripravované
Cena
1 600 000 EUR

Vzhľadom na to, že pandemická situácia nám neumožňuje stretávať sa, ponúkame Vám možnosť položiť nám akúkoľvek otázku týkajúcu sa revitalizácie mestského parku. Svoje otázky posielajte na e-mail mestskypark@banskabystrica.sk, odpovede budú následne zverejnené na tejto stránke.

Cieľom obnovy mestského parku je zachovanie kompozičného charakteru a prírodnej hodnoty vzrastlých stromov. Prinavrátiť park do kultúrnej podoby a humanizovať jeho prostredie pre obyvateľov mesta, priviesť do neho život a zlepšiť jeho mikro klimatické podmienky.

Zeleň

 Navrhované úpravy zelene majú napomôcť pevne zadefinovať a podčiarknuť už jestvujúcu alejovú výsadbu z pôvodných drevín s dodatkovou výsadbou kvitnúcej aleje v časti „korza“ vytvoriť „farebný“ kontrast – výsadbou aleje zo stromov s efektom kvitnutia. Nahrádzajú tu tuje, ktoré sú už v stave určenom na výmenu. Jemný parter s výsadbou záhonov trvaliek a cibuľovín má podporiť „kvitnúcu“ koncepciu v centrálnej časti korza, kde by sa mali ľudia zdržiavať, nakoľko netvoria tranzitné ťahy v parku. V obnovovaných oddychových nikách, je navrhovaná voľná stena od chrbta lavičiek z kvitnúcich rododendronov, a hortenzií.

Realizovaním aktivít projektu bude podporená biodiverzita o ďalšie druhy autochtónnych drevín, trvaliek a kríkov tvoriacich prirodzené biodiverzitné spoločenstvo podporujúce úkryty pre vtáctvo a hmyz. Podporou výsadby kvitnúcich stromov sa výrazne podporí krajinný charakter parku a biodiverzitu. Kvitnúce stromy pritiahnu opeľovače, živočíchy živiace sa drobnými plodmi stromov.

Stromy

Do voľných plôch parku sa doplnkovo bodovite vysadia ako kvitnúci a prefarbujúci akcent štyri skupiny z pagaštanu pleťového, javora ohnivého a muchovníka hladkého. Ostatné dreviny ktoré sú určené na dožitie budú odborne ošetrené certifikovaným arboristom a ponechané.

Stromy pri tranzitných chodníkoch sú riešené ako obojstranná alej. Pôvodný autorský zámer bol vytvorenie jedno druhových alejí. Keďže sa jedná o historickú východiskovú situáciu, k tomuto sa navrhované riešenie vracia.

Pri obvodovom chodníku v severovýchodnej časti sa jestvujúca obojstranná alej doplní o chýbajúce dreviny. Okruhový chodník sa tak isto doplní o chýbajúce dreviny v obojstranných alejách. Táto nie je jedno druhová, ale zmiešaná.

V časti korza budú vysádzané stromy bodovo ako rozvoľnená alej. V tejto časti budú doplnené menšie stromy s výrazným kvitnutím, strihané kry za lavičkami, trvalkové a cibuľové výsadby.

Navrhované riešenie je pri krížových – diagonálnych chodníkoch použiť Lipu malolistú, pri chodníku v smere severovýchod-juhozápad použiť javor horský.

V rámci sadovníckej koncepcie realizácie celého projektu Mesto neplánuje žiadny výrub stromových alejí. Bude sa realizovať iba výrub 20 drevín (tuja – prestarnuté, poškodené), troch stromov (2ks smrek – poškodený, 1ks lipa veľkolistá – poškodená). Ďalej je plánované záhradnícke zdravotné ošetrenie 152 stromov s cieľom predĺženia ich životnosti. Existujúce stromy zostávajú súčasťou projektu revitalizácie parku. V rámci projektu sa navrhuje vysadiť ďalších 64 vzrastlých stromov a 1229 drevín, spolu 1293 kusov.

Kry

Nové kry vo forme strihaných živých plotov z vtáčieho zobu, sa navrhujú vysadiť za lavičkami v časti korza. V oddychových nikách, ktoré sa nachádzajú na okruhovom chodníku sa za stredovou lavičkou vysadia voľne rastúce kvitnúce rododendrony a hortenzie. Za okrajové lavičky sa kry nebudú vysádzať z dôvodu bezpečnosti, a optickej prehľadnosti. Okolo celého parku sa doplní jestvujúci živý plot ako obvodový vegetačný plášť. Na výsadbu sa tu použije hrab veľkosť 60-80cm v zmysle už jestvujúcej výsadby.

Kvetinové záhony

Kvetinové záhony budú výlučne z trvaliek, systematicky rozmiestnených a druhovo usporiadaných pre čo najkrajší efekt z kvitnutia. Doplnia sa výsadbou cibuľovín, pre predĺženie kvitnúceho efektu o jarný akcent. Cibuľoviny je potrebné vysádzať strojovo zo zmesí. Navrhované trvalkové záhony budú novotvarom, ale v priestore historicky existujúcich záhonov.

Chodníky

V riešenom území dôjde k vybúraniu všetkých existujúcich spevnených plôch chodníkov vrátane časti  podložia, keďže sú stavebnotechnicky v stave uspôsobenom na asanáciu. Všetky novo navrhované povrchy navrhujeme nahradiť za vodopriepustné povrchy s vyspádovaním do trávnatých plôch. Pešie ťahy nazývame ako stabilizované povrchy – nie spevnené, aby bol zrejmý ich primeraný vodopriepustný charakter. Takýto typ povrchov je charakterizovaný aj ako ekologické povrchy, či biomlaty.

Navrhované riešenie zohľadňuje v maximálnej miere koreňový systém a je kompromisným riešením zohľadňujúcim vegetáciu a zároveň funkčnosť komunikácie – chodníka. Majú menší devastačný vplyv ma jestvujúce koreňové štruktúry ako nepriepustné povrchy typu asfalt, dlažba v betónovom lôžku a podobne. Odvodnenie je riešené prirodzeným spádom z chodníkov na terén a prirodzeným vsakom do podložia

Povrch peších ťahov je v prevedení biomlat s vsadenou oceľovou pásovinou. Vloženie pásoviny má výtvarný ale aj funkčný význam. Existujúce jestvujúce aleje s výsadbou drevín sú často pri hranici peších ťahov čím spôsobujú vzdúvanie pochôdznych plôch. Taktiež je terajšie riešenie nevhodné pre koreňové systémy stromov a znižuje životnosť drevín. Aby sme dostali kvalitne zhutnený povrch pešieho ťahu a v neprípustnej miere nepoškodili jestvujúce koreňové štruktúry drevín, odsadili sme pásoviny od hranice vyčlenenej pre šírku chodníka – 0,7m od koruny komunikácie (v miestach, kde korene stromov zachádzajú za hranicu pásoviny, bude pásovina prerušená). V častiach medzi pásovinami budú vrstvy mlatu menej prerastané koreňmi okolitých drevín. Vybúravame tu iba nepatrnú nevyhnutnú časť jestvujúcej konštrukcie peších ťahov tak, aby neboli poškodené koreňové štruktúry jestvujúcich drevín – konkrétne 5cm. Ďalších cca. 5 cm bude upravených rekultiváciou poľnohopodárskymi bránidlami tak, aby sa pôvodná podkladná vrstva previazala s novo navrhovanou štruktúrou novej pešej komunikácie.

Za oceľovými prírubami po stranách (kotvené do betónových základov umiestnených 1-1,5m od seba mimo koreňov drevín), budú jestvujúce koreňové štruktúry obalené geotextíliou. Vo väčšej vzdialenosti od stromov budú voľnejšie zhutnené vibračnými doskami mimo blízkosti stromov a v ukončení mlatov. Detailné riešenie vyhotovenia mlatových povrchov je povinný dodávateľ stavby odsúhlasiť s projektantom a arboristom.

Parkový mobiliár a fontány

Pôvodný historický návrh uvažoval s umiestnením záhonov v kruhovom tvare v centre parku. V 50. rokoch bol na tomto mieste vybudovaný drevený altánok s 8-hranným pôdorysom umiestnený do centra krížení primárnych chodníkov. V súčasnosti je altánok v zlom technickom stave a z pohľadu uživateľnosti nespĺňa súčasné nároky na jeho kultúrno-spoločenské využitie, ktoré je hlavnou funkciou parku. V centrálnej časti boli taktiež vysadené dva stromy, ktoré sú v blízkosti jestvujúceho altánku, čo taktiež zabraňuje možnosti jeho “zväčšenia”.

Návrh nového altánku vychádza z pôvodného tvaru 8-hrannej otvorenej stavby s prestrešením. Koncepcia však uprednostňuje komunikačné a energetické pôsobenie priamočiarych ťahov primárnych chodníkov, ktoré centrálny priestor naopak uvoľňujú a stavbu 8-hranného altánku rozdeľujú na 4 samostatné objekty, ktoré v kompozícii tvoria celok centrálneho námestia parku. 4 oddelené časti, ktoré spolu tvoria symetrickú kompozíciu rozdeleného 8-hranného altánku takto vytvárajú funkčné zázemie pre kultúrno-spoločenské aktivity. Rešpektujú a sú zakomponované k jestvujúcim stromom.

Centrálny priestor je dláždený, priestor altánku je obkolesený mlatovou ochozou, centrálny kruh v ktorom sa nový altánok nachádza je ohraničený chodníkovou kovovou pásnicou. Dlažby majú dva druhy povrchu, ktoré sú striedané v zmysle smerov jednotlivých dielov konštrukcií, striedanie povrchu dlažby spôsobí spomalenie, pozastavenie pri prechode priestorom. Nasvetlenie centrálneho priestoru je riešené pomocou zemných svietidiel osvetľujúcich prestrešenie, ktoré svojim odrazom osvetľuje priestor námestia.

V parku bude umiestnených 99 nových lavičiek s operadlom, s ktorých 20 bude vybavených USB portom s možnosťou napájania a nabíjania mobilných zariadení. Ďalej bude v parku umiestnených 29 kusov odpadkových košov a 6 infopanelov. Navrhovaný mobiliár je určený pre exteriérové podmienky so zvýšenou odolnosťou proti poškodeniu a s minimálnymi nárokmi na údržbu. V riešenom území bude realizovaný Kamerový systém Mestskej polície za účelom zvýšenia bezpečnosti verejného priestranstva a zriadená verejná zóna s bezplatným WiFi pripojením.

Umiestnenie objektov vodných prvkov vychádza z celkovej koncepcie pamiatkovej ochrany NKP Mestský park v Banskej Bystrici a požiadavky mesta umiestniť do priestoru parku vodné prvky, ktoré budú mať charakter osvieženia v letných mesiacoch. V návrhu sú umiestnené dva prvky v symetrickej centrálnej časti parku postranne na obvodovom sekundárom chodníku, vytvárajú body spomalenia a oddychu. Kompozičné osi a charakter prevedenia obnovy mestského parku vychádza z urbanistickej koncepcie a filozofie z obdobia jeho vzniku. Taktiež vzhľadom na existujúce výsadby stromov nie je možné umiestnenie týchto prvkov situovať do inej polohy ako navrhovanej. Priestor v okolí je riešený dlažbou spádovanou k fontánovým tryskám. Vodný prvok fontány je riešený ako pochôdzny a pojazdný objekt v úrovni okolitej dlažby. Kompozíciu tvorí kluhový dlaždený pôdorys s polomerom 3m, v strede je tryska s výstrekom do výšky 3m, okolo ktorej je umiestnených 8 sekundárnych trysiek s vystrekom do 1 m.

Osvetlenie

Komplexná štúdia osvetlenia a iluminácie Mestského parku v Banskej Bystrici nadväzuje na architektonicko-stavebnú koncepciu a jej riešenie. Návrh podporuje vnímanie pôvodnej dispozície, prispieva k zlepšeniu účelu a charakteru parku a rovnako pocitu bezpečia v ňom.

Vnútorné pešie ťahy sú riešené s vizuálnou hierarchiou smerujúcou k stredu parku. Primárne komunikačne chodníky vizuálne zjednocuje  asymetrické osvetlenie horizontálnych plôch chodníkov realizované zo 4m parkových stĺpov jednotnej typológie. Rozloženie a modelácia svetla je v dolnej vyžarovacej rovine. Tento charakter sa opakuje aj v okružných trasách sekundárnych chodníkov a centrálnej zóny v intímnejšom móde z 1m stĺpikov rovnakej typologickej rady. Osvetlenie parkového parteru v smere východ–západ /promenáda/ je riešené obdobne asymetricky smerovanou optikou do dolného priestoru so symetrickou radiálnou distribúciou svetla do všetkých strán z 1m stĺpikov, čím zvýrazňuje strednú záhonovú oblasť. Polkruhové odpočinkové zákutia okružnej zóny a oddychové zóny promenády sú presvetlené nepriamo asymetricky vertikálnym nasvetlením kríkov zo zemných typológií. Pre dotvorenie vnímania výšky a vizuálnej hĺbky boli pohľady za radiálnymi ťahmi sekundárnych chodníkov a centrálnej zóny aplikované zemné typológie s priamym uhlovým vyžarovaním svetla. Obdobná metodika sa odporúča pre osvetlenie solitérnych objektov a fontán v príslušnej typológii a pre fontány vo vyššom krytí. Dominantná stredová zóna je osvetlená nepriamo zo zemných typológií nasvecujúcich vertikálne častí skeletu a prístreškov objektov tvoriacich altánok.

Prírodný a oddychový charakter umocňuje teplá farba; 3000K; a kvalitnejšie farebné podanie svetla; Ra>80; v celej riešenej oblasti. Vybrané vertikálne telesá stĺpov a stĺpikov svietidiel sú tvarovo hranaté, a povrchová úprava, bazalt gray; nadväzuje na jednotný vizuál prvkov mobiliáru parku. Zemné svietidlá sú všetky typovo kruhové z nehrdzavejúcej ocele. Všetky typológie majú adekvátne krytie a odolnosť pre dané prostredie.

Spínanie a regulácia osvetlenia je navrhovaná osobitne, nezávislé od verejného osvetlenia. Regulácia osvetlenia je navrhovaná len pre primárne chodníky cez lokálne stmievateľný predradník /typu astrodimm alebo step dimm/ umiestnený priamo v stĺpe, pre reguláciu v 2 úrovniach, napríklad od 18:00-22:00 plne zopnutie, po 22:00 zníženie na ½ a po 24:00 len 5 lx, 6:00-18:00 vypnutie. Osvetlenie sekundárnych chodníkov a promenády budú ovládané zvlášť astronomické spínacie hodiny umiestnené v hlavnom rozvádzači a budú vypínané po 22:00. Osvetlenie altánku bude spínané spolu so sekundárnymi chodníkmi s možnosťou osobitného ovládania v prípade aktivít v parku. Navrhovaná metodika využíva najefektívnejšie súčasné zdroje a technológie s čo najmenším ekologicky negatívnym dopadom na prírodné prostredie.

Tento svetelný koncept ma snahu vizuálne sceliť jasne organizovaný priestor s ohľadom na účel jednotlivých zón a celkovú intímnosť prírodného prostredia. Riešenie má pomôcť vytvoriť flexibilnejší a frekventovanejšie využívaný parkový verejný priestor aj vo večerných hodinách.

Voľnočasová pohybová zóna:

Návrh revitalizácie parku počíta s premiestnením detského ihriska od frekventovanej cesty k športoviskám so strojmi na posilňovanie na opačnej strane parku. Okolo novovybudovaného ihriska pre všetky vekové kategórie bude umiestnené estetické oplotenie za účelom zvýšenia bezpečnosti detí.

 Herné prvky:

– Zostava  Hexagon (zostava je tvorená sústavou veží spojených rôznymi prvkami. Zostava má v pôdoryse oválny tvar, vo vnútri oválu sa nachádza labyrint.)
– Fitdráha (bradlá, naklonená rovinka, rebrina, prekážky, zostava na cvičenie, naklonená kladina, horizontálna kladina)
– Hojdačka hniezdo
– Hojdačky reťazové
– Hojdačky vahadlové
– Kolotoč

Umelecké diela

 V mestskom parku sú umiestnené tri umelecké diela a to socha „Mier deťom celého sveta“, fontána „Grotta“ a Pamätná tabuľa SNP. Ich obnove sa osobitne venuje nižšie priložená technická správa. V zmysle udržania a zatraktívnenia pobytu a taktiež využitia plôch v centrálnej časti je odporúčané prizývať do priestoru parku umelcov a umožniť im vytvárať v krátkodobé, či dlhodobé inštalácie. Pre prípadné umiestnenie krátkodobých inštalácií do parku sú v návrhu umiestnené vývody el. energie napojené na okruh osvetlenia parku s možnosťou doplnenia osvetľovacích prvkov. Konkrétne potreby inštalovaného diela ako aj samotné pripojene a osadenie diela a jeho nasvetlenia nie je súčasťou tejto PD, je potrebné riešiť v súčinnosti s budúcimi autormi, konzultovať s KPÚ a zodpovednými osobami.

 

Galéria