Regionálny rozvoj

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023

Strednodobý strategický dokument „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023“ definuje komplexnú predstavu o budúcnosti a smeroch rozvoja mesta Banská Bystrica a v zmysle platnej legislatívy je spolu s územným plánom základným dokumentom rozvoja mesta.

Program sa tvoril počas rokov 2013-2015 v partnerskej spolupráci mesta s inštitúciami verejného a súkromného sektora. Východiskom pri jeho formulovaní boli okrem územného plánu mesta napr. aj analýza silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození pre mesto v oblastiach ekonomického rozvoja, ľudských zdrojov, sociálneho rozvoja, životného prostredia a technickej infraštruktúry, dotazníkový prieskum medzi občanmi mesta, prieskum podnikateľského prostredia, analýza problémov identifikovaných pracovnými skupinami zloženými zo širokého spektra odborníkov v rôznych oblastiach života v meste.

Po analýze vnútorného a vonkajšieho prostredia mesta boli pracovnými skupinami vytypované kľúčové problémy, ktoré brzdia rozvoj a stanovili sa ciele, priority a opatrenia, ktoré vedú k naplneniu vízie mesta: „Banská Bystrica bude mestom, kde sa oplatí žiť, prísť a zostať“ a k dosiahnutiu strategického cieľa „Zvýšiť atraktivitu mesta pre občanov, investorov, podnikateľov a návštevníkov“. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015-2023 bol Mestským zastupiteľstvom schválený v roku 2015.

Základným nástrojom na plnenie programu rozvoja je Akčný plán PHSR na nasledujúce tri roky, ktorý pomenováva už konkrétne rozvojové aktivity priradené k schváleným prioritám rozvoja a opatreniam, zodpovedného garanta a potrebné finančné prostriedky na ich realizáciu. Plnenie akčného plánu sa vyhodnocuje každý rok a môže byť v súvislosti s rozpočtom a prehodnotením jednotlivých priorít mesta aktualizovaný každý rok.

V roku 2019 bol programový dokument PHSR aktualizovaný a do Akčného plánu na roky 2020 -2022 boli zapracované aj „Rozvojové priority mesta Banská Bystrica pre volebné obdobie 2018 – 2022“ predložené Jánom Nosko, primátorom mesta. Aktualizovaný dokument PHSR bol predložený na prerokovanie verejnosti a do poslaneckých komisií v novembri 2019.

Následne bol aktualizovaný PHSR v decembri 2019 schválený Mestskom zastupiteľstve.

Strategický rozvoj mesta Banská Bystrica sa realizuje v troch prioritných oblastiach:

I. prioritná oblasť – Prosperujúce mesto,

II. prioritná oblasť – Občianske mesto,

III. prioritná oblasť – Zdravé mesto.

Do každej prioritnej oblasti patria príslušné programy z programovej štruktúry mesta, čiastkové zámery programu, priority a ich špecifické a tematické ciele. Každá prioritná oblasť má zadefinovaný globálny cieľ.

Prílohy na stiahnutie