Regionálny rozvoj

Integrovaná územná stratégia funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica

Loga OGP BB-IUS BB

Záznam z participatívneho procesu TPS a KF V2 – 19.10.2022

V poradí tretie kolo stretnutí tematických pracovných skupín, sa uskutoční, 5. októbra 2022 od 14:00 hod. v zasadačke č. 290 na mestskom úrade. Zamerané bude na spoločnú diskusiu na tému „Ktoré projekty vytvárajú stabilnú, odolnú a zodpovednú FMO“, v rámci čoho budú aktualizované kritériá, ktoré budú reflektovať súčasnú dynamickú situáciu a súvisiace externé hrozby, ktoré sa týkajú tvorby návrhu Akčného plánu Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti na roky 2022- 2024. Súčasne  bude zrekapitulovaný doterajší postup pričom členovia TPS budú informovaný o aktuálnom vývoji operačného programu Slovensko na národnej úrovni.

Dôležitú úlohu v participatívnom procese zohráva prostredníctvom konzultačných fór široká verejnosť. Konzultačné fórum sa uskutoční 6.10.2022 o 16:30 v priestoroch Robotníckeho domu v Banskej Bystrici. Zúčastniť sa môžu všetci obyvatelia, ktorí sa zaregistrujú prostredníctvom tohto linku.  Na Konzultačnom fóre prebehne diskusia o výstupoch z 3. kola tematických pracovných skupín. Zároveň budú oboznámení o výbere, kritériách či integrácii jednotlivých projektových zámerov s priestorom pre spätnú väzbu.

Konzultačné forum k tvorbe IÚS

V nadväznosti na prebiehajúci proces programovania a prípravy implementácie európskych investičných a štrukturálnych fondov (ďalej len „EŠIF“) v programovom období 2021 – 2027, a to najmä z pohľadu podpory udržateľného urbánneho rozvoja sa pre mestské oblasti vrátane funkčných mestských oblastí začali pripravovať integrované územné stratégie v rámci ktorých sa budú realizovať integrované územné investície (IÚI).

Udržateľný mestský rozvoj (podľa európskej legislatívy “udržateľný urbánny rozvoj” ďalej len „UMR“) je významnou spoločnou agendou všetkých členských krajín EÚ čomu zodpovedá okrem iného povinná alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja z alokácie pre členský štát pre roky 2021 – 2027 vo výške minimálne 8% zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Východiskom pre prípravu Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica (ďalej aj „IÚS“) sú rozvojové a strategické dokumenty a to najmä: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2015 – 2023 (aktualizovaný v decembri 2019), Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja 2014 – 2020 (ďalej aj „RIÚS BBK“) a Integrovaná územná stratégia mestskej funkčnej oblasti mesta Banská Bystrica na roky 2014 – 2020.

Súčasným legislatívnym rámcom pre spracovanie IÚS je aktuálny návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov schválený na zasadnutí vlády dňa 12. januára 2022 a postupné metodické materiály a usmernenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. Zároveň sa vychádza z procesu monitorovania a hodnotenia realizácie PHSR mesta Banská Bystrica a PHSR obcí tvoriacich mestskú funkčnú oblasť v rokoch 2014 – 2020 a ich priemetu do Regionálnej integrovanej územnej stratégie Banskobystrického samosprávneho kraja.

Integrovaná územná stratégia je špecifickým dokumentom vypracúvaným za účelom podpory implementácie zdrojov EŠIF s využitím prístupov a nástrojov Integrovaného územného rozvoja a Udržateľného urbánneho rozvoja v zmysle platnej európskej legislatívy. IÚS má doplnkový a komplementárny charakter ku strednodobým rozvojovým dokumentom v oblasti regionálneho rozvoja ktorými sú v zmysle aktuálneho znenia Zákona o podpore regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z.z program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (ďalej len “PHRSR”), PHRSR VÚC a spoločný PHRSR obcí.

Funkčná mestská oblasť Banská bystrica je stanovená ako územie mesta a jeho funkčného územia tvoriace spádové územie s intenzívnymi interakciami jadrového mesta a jeho okolitých obcí, v ktorom možnosť a efektívnosť využitia rozvojového potenciálu, riešenia problémov a výziev je podmienená interkomunálnou spoluprácou a implementáciou spoločnej stratégie. Zmyslom špecifickej podpory IÚS je podporiť spoločné integrované projekty reflektujúce rozvojové potreby jadrového mesta a jeho zázemia. IÚS FMO Banská Bystrica má zároveň  väzby aj na Integrovanú územnú stratégiu Bansko-bystrického samosprávneho kraja a širšie územie tvorené strategicko-plánovacím regiónom (okresy Banská Bystrica a Brezno) a susednej FMO Zvolen a príslušného strategicko-plánovacieho regiónu (okresy Zvolen, Detva a Krupina).

Súčasné územie funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica tvorí krajské mesto Banská Bystrica spolu s 18 obcami: Badín, Dolný Harmanec, Harmanec, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Malachov, Môlča, Nemce, Riečka, Selce, Slovenská Ľupča, Tajov, Špania Dolina, Vlkanová.

V súlade s Akčným plánom Otvoreného vládnutia mesta Banská Bystrica sa bude pri pokračovaní prípravy Integrovanej územnej stratégie funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica (ďalej len „IÚS FMO BB“) uplatňovať nástroj Otvorené vládnutie na lokálnej úrovni (tzv. „OGP Local“).

Pre verejnosť je možné sa v prvom kroku zapojiť do prípravy IUS MFO BB prostredníctvom ONLINE DOTAZNÍKA.

Galéria