Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

142/2004
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 142/2004 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta
141/2004
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 141 /2004 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
136/2004
Všeobecne záväzné nariadenie č. 136/2004 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny časť Trosky
131/2004
VZN k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica Návrh Zmien a doplnkov, Blok č. X – záväzná časť
130/2004
VZN o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
94/2001
VZN k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – zmeny a doplnky Hurbanova ulica
79/2000
VZN k schválenému Územnému plánu centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky
43/1997
VZN o Digitálnej technickej mape mesta Banská Bystrica