Parkovanie

Mesto Banská Bystrica prichádza s novými pravidlami parkovania, ktoré by mali zlepšiť parkovaciu situáciu v meste. Cieľom je nastaviť jasné a férové podmienky, kde a za akých okolností bude možné parkovať.

Dôležitou súčasťou týchto zmien je zavedenie rezidentských zón. V týchto zónach budú mať Banskobystričania s trvalým pobytom možnosť získať rezidentskú parkovaciu kartu, ktorá im umožní parkovať v danej zóne za zvýhodnených podmienok.

Aby sme vám pomohli s bližším pochopením zmien v parkovaní a poskytli vám priestor na vaše pripomienky a názory, organizovali stretnutia s verejnosťou.

Uskutočnili sa nasledovné stretnutia:

 • Podlavice: 24. apríl, 17:30 hod. Základná škola Jozefa Gregora Tajovského, Gaštanová 12
 • Severná-Bakossova, 25. apríl, 17:30, Základná škola s materskou školou Jána Bakossa
 • Uhlisko: 29. apríl, 17:30 hod. Základná škola Golianova 8

Všetky aktuálne informácie a novinky nájdete na tu.

 

Ako prebiehali stretnutia s obyvateľmi k regulácii parkovania v zónah Uhlisko, Podlavice, Severená?

Zmeny v parkovaní v podobe regulovaného parkovania aktuálne mesto  zavádza na Uhlisku, Podlaviciach a Severnej. Ide o citlivú a odbornú tému, ktorá prináša viacero pohľadov, má tendenciu polarizovať a prináša do života obyvateľov mnoho zmien. Jedným z riešení ako potenciálne negatívne dopady eliminovať, je dôsledná, transparentná a otvorená komunikácia.

V tomto kontexte náš Referát pre participáciu a inováciu v otvorenom spravovaní poskytol odborníkom MsÚ, ktorí už mesiace na tejto téme intenzívne pracujú, podporu v podobe organizácie a facilitácie informačných stretnutí pre obyvateľov dotknutých lokalít, kde mali obyvatelia možnosť klásť svoje otázky viceprimátorovi Jakubovi Gajdošíkovi a odborníkom mestského úradu.

Účasť bola veľká – v ZŠ JGT v  Podlaviciach prišlo viac ako 150 ľudí, takisto to bolo na stretnutí v ZŠ Golianova na Uhlisku a cez 100 ľudí zo Severnej v ZŠ Bakossova.

Téma vyvolala rôzne emócie, atmosféra na stretnutiach bola napätá, diskusia živá a búrlivá. Napriek tomu sa nám podarilo stretnutie zvládnuť v konštruktívnej nálade. Dopomohli k tomu pravidlá diskusie, na ktorých sme sa spoločne dohodli, ale aj prítomní odborníci a zástupcovia z oddelenia dopravných stavieb, údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, klientského centra a z odboru architekta mesta, ako aj Mestská polícia, ktorí ochotne vysvetľovali a s obyvateľmi diskutovali. Vďaka aj zúčastneným poslancom, ktorí napomáhali ku konštruktívnej atmosfére stretnutí. Zužitkovali sme aj cenné tipy od kolegov z mesta Trnava.

Okruhy tém, ktoré ľudí zaujímali najviac:

 • podmienky pre vydanie rezidentskej karty, registrácia EČV vs registrácia na základe trvalého bydliska
 • špecifická k projektom dopravy a parkovacích miest v jednotlivých lokalitách
 • kontrola plnenia podmienok pre rezidentské parkovanie mestskou políciou
 • téma dočasného parkovania
 • perspektívy k výstavbe parkovacích domov
 • garáže a regulované parkovanie
 • údržba parkovacích miest
 • využitie poplatkov z regulovaného parkovani

Otázky, ktoré boli položené na stretnutiach  spolu s odpoveďami sa postupne dopĺňajú na webe: Najčastejšie otázky | Banská Bystrica (banskabystrica.sk) . Ďalšie otázky môžete klásť na parkovanie@banskabystrica.sk .

Oceňujeme, že sa ľudia podelili sa s nami o svoje názory. Vďaka stretnutiam sme získali cennú spätnú väzbu, ktorá nám pomôže pri finalizácii plánov mesta na zavedenie rezidentských zón a regulovaného nočného parkovania.

Vďaka stretnutiam sme sa aj veľa naučili z pohľadu organizácie a facilitácie informačných stretnutí o citlivých témach s veľkým počtom účastníkov.

Galéria