Mestské zastupiteľstvo

Rámcový plán zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2021

 

9. február 2021
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Súťaže návrhov pri obstarávaní služieb v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva v zmysle uznesenia číslo 398/2020 – MsZ zo 4. februára 2020
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

4. Návrh VZN o hazardných hrách na území mesta
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Informácia o spoločnej iniciatíve členských miest Únie miest Slovenska pri riešení problematiky dôsledkov klimatickej krízy v mestách
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Informácia o projekte Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2020
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

8. Slovo pre verejnosť

9. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

10. Interpelácie poslancov

11. Diskusia

 

27. apríl 2021
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2020
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica prijatých v II. polroku 2020
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

4. Slovo pre verejnosť

5. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

6. Interpelácie poslancov

7. Diskusia

 

22. jún 2021
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2021
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Slovo pre verejnosť

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2021 (v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

5. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

6. Interpelácie poslancov

7. Diskusia

 

Informatívne správy predkladané na mestské zastupiteľstvo

1. Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

2. Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta

3. Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

 

Priebežne podľa potreby budú do MsZ predkladané nasledovné materiály:

  • Správy o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica
  • Informatívna správa o vykonanej primátorskej zmene programového rozpočtu
  • Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
  • Organizačné otázky a personálne návrhy

 

Termíny zasadnutí Mestskej rady

26. január 2021 – utorok
13. apríl 2021 – utorok
8. jún 2021 – utorok