Mestské zastupiteľstvo

Rámcový plán zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2020

 

22. september 2020
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2020
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2019
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

4. Správa o preskúmaní aktuálnosti ÚPN Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. ÚPN Mesta Banská Bystrica ZaD č. 6
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Slovo pre verejnosť

7. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

8. Interpelácie poslancov

9. Diskusia

 

3. november 2020
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica.
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Slovo pre verejnosť

4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica prijatých v I. polroku 2020
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

5. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

6. Interpelácie poslancov

7. Diskusia

 

8. december 2020
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Všeobecne záväzné nariadenie 00/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2021-2023
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

4. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2021
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Slovo pre verejnosť

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2021 (v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

7. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

8. Interpelácie poslancov

9. Diskusia

 

Informatívne správy predkladané na mestské zastupiteľstvo

1. Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
2. Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta
3. Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta


Priebežne podľa potreby budú do MsZ predkladané nasledovné materiály:

  • Zmeny a doplnky platného ÚPN M Banská Bystrica
  • Zmeny a doplnky ÚPN-CMZ Banská Bystrica
  • Správy o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica
  • Informatívna správa o vykonanej primátorskej zmene programového rozpočtu
  • Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 11/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
  • Organizačné otázky a personálne návrhy


Termíny zasadnutí Mestskej rady

8. september 2020 – utorok
20. október 2020 – utorok
24. november 2020 – utorok