Mestské zastupiteľstvo

Rámcový plán zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2019

 

24. september 2019

(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

2. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2019
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2018
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

4. Vymedzenie majetku a súvisiacich práv a záväzkov prechádzajúcich na právneho nástupcu – Základná škola s materskou školou Radvanská, Radvanská 1, Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Slovo pre verejnosť

6. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

7. Interpelácie poslancov

8. Diskusia

 

5. november 2019

(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o miestnych daniach a poplatkoch
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Slovo pre verejnosť

4. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica, prijatých v I. polroku 2019
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

5. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

6. Interpelácie poslancov

7. Diskusia

 

10. december 2019

(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

2. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2020-2022
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta a Zápis do Zoznamu pamätihodností mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zriadenia, zriadených na území Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2020
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Slovo pre verejnosť

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2020 (v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

8. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

9. Interpelácie poslancov

10. Diskusia

 

Informatívne správy predkladané na mestské zastupiteľstvo

1. Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

2. Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta

3. Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

4. Kritériá pre zníženie poplatku za vypustené množstvo emisií
Predkladá: prednosta MsÚ

 

Priebežne podľa potreby budú do MsZ predkladané nasledovné materiály:

• Zmeny a doplnky platného ÚPN M Banská Bystrica
• Zmeny a doplnky ÚPN-CMZ Banská Bystrica
• Správy o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
• Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica
• Informatívna správa o vykonanej primátorskej zmene programového rozpočtu
• Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
• Organizačné otázky a personálne návrhy

 

Termíny zasadnutí Mestskej rady

10. september 2019 – utorok

22. október 2019 – utorok

26. november – utorok