Mestské zastupiteľstvo

Rámcový plán zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2020

 

4. február 2020
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Postupy Mesta Banská Bystrica pri využívaní súťaží návrhov pri obstarávaní služieb  v oblasti architektúry, územného plánovania, inžinierstva, verejných priestorov
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

4. Zásady zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení  v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica – zmena
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok   2019
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

6. Slovo pre verejnosť

7.  Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

8. Interpelácie poslancov

9. Diskusia

 

28. apríl  2020
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2019
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica prijatých v II. polroku 2019
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

4. Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o miestnej dani za užívanie     verejného priestranstva – prehodnotenie dane za zaujatie verejného priestranstva za umiestnenie zariadení, ktoré  sú súčasťou kultúrneho, prezentačného, športového, spoločenského podujatia a aktivity.
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica – zmena  za účelom vylúčenia prenechania majetku mesta do užívania pre cirkusy a extrémistické skupiny
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Slovo pre verejnosť

7. Informácia o činnosti  hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

8. Interpelácie poslancov

9. Diskusia

 

23. jún 2020
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2020
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta – zmena za účelom prehodnotenia priamych dotácii a posilnenia právomocí komisií MsZ
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

4. Informácia o majetkových vzťahoch a technickom stave  mestských hradieb s cieľom  zahájenia etapovitého procesu obnovy mestských  hradieb
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Zmena Zásad rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica s cieľom rozšírenia subjektov rozpočtového procesu o komisie MsZ
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Slovo pre verejnosť

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II.    polrok 2020 (v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení)
Predkladá:  Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

8. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

9. Interpelácie poslancov

10. Diskusia

 

Informatívne správy predkladané na mestské zastupiteľstvo:

1. Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
2. Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta
3. Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

 

Priebežne podľa potreby budú do MsZ predkladané nasledovné materiály:

•  ÚPN Mesta Banská Bystrica ZaD č. 5 – vyhodnotenie pripomienok a predloženie na schválenie ÚPN
•  Správy o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
•  Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica
•  Informatívna správa o vykonanej primátorskej zmene programového rozpočtu
•  Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 11/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
•  Organizačné otázky a personálne návrhy

 

Termíny zasadnutí Mestskej rady

21. január 2020 – utorok
14. apríl 2020 – utorok
9. jún 2020 – utorok