Mestské zastupiteľstvo

Rámcový plán zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2023

 

19. septembra 2023
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Návrh na zmenu programového rozpočtu

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2022 o hazardných hrách, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021, VZN č. 10/2021 a VZN 9/2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

4. Slovo pre verejnosť

5. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

6. Interpelácie poslancov

7. Diskusia

 

7. novembra 2023
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica prijatých v I. polroku 2023 Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

3. Slovo pre verejnosť

4. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

5. Interpelácie poslancov

6. Diskusia

 

12. decembra 2023
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Návrh na zmenu programového rozpočtu a Návrh rozpočtu mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2026

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Program rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2024 – 2030

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2024

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Slovo pre verejnosť

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2024 (v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

8. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

9. Interpelácie poslancov

10. Diskusia

Informatívne správy predkladané na mestské zastupiteľstvo 1. Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

2. Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie Predkladá: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta 3. Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie Predkladá: Ing. Martin Majling, 2. zástupca primátora mesta

 

Priebežne podľa potreby budú do MsZ predkladané nasledovné materiály:

• Správy o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

• Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica

• Informatívna správa o vykonanej primátorskej zmene programového rozpočtu

• Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

• Organizačné otázky a personálne návrhy

 

Termíny zasadnutí Mestskej rady

5. septembra 2023 – utorok

24. októbra 2023 – utorok

28. novembra 2023 – utorok