Mestské zastupiteľstvo

Rámcový plán zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2022

 

8. február 2022
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2021
Predkladá: hlavný kontrolór

3. Slovo pre verejnosť

4. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: hlavný kontrolór

5. Interpelácie poslancov

6. Diskusia

 

5. apríl 2022
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2021
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica prijatých v II. polroku 2021
Predkladá: hlavný kontrolór

4. Slovo pre verejnosť

5. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: hlavný kontrolór

6. Interpelácie poslancov

7. Diskusia

 

21. jún 2022
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2022
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Slovo pre verejnosť

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2022 (v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
Predkladá: hlavný kontrolór

5. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: hlavný kontrolór

6. Interpelácie poslancov

7. Diskusia

 

Informatívne správy predkladané na mestské zastupiteľstvo:

1. Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

2. Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie Predkladá: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta 3. Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

 

Priebežne podľa potreby budú do MsZ predkladané nasledovné materiály:

1. Správy o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

2. Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica

3. Informatívna správa o vykonanej primátorskej zmene programového rozpočtu

4. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

5. Organizačné otázky a personálne návrhy

 

Termíny zasadnutí Mestskej rady

25. január 2022 – utorok

22. marec 2022 – utorok

7. jún 2022 – utorok