Mestské zastupiteľstvo

Rámcový plán zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2022

 

20. septembra 2022
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. …/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2019 o hazardných hrách na území mesta v znení VZN č. 1/2021 a VZN č. 10/2021

Predkladá: Ing. Milan Lichý, druhý zástupca primátora

4. Informácia o aktuálnych aktivitách mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia

Predkladá: Ing. Milan Lichý, druhý zástupca primátora

5. Slovo pre verejnosť

6. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

7. Interpelácie poslancov

8. Diskusia

 

8. novembra 2022
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica

Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Informácia o aktuálnych aktivitách mesta Banská Bystrica v oblasti životného prostredia

Predkladá: Ing. Milan Lichý, druhý zástupca primátora

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica prijatých v I. polroku 2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

4. Slovo pre verejnosť

5. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór mesta

6. Interpelácie poslancov

7. Diskusia

 

Informatívne správy predkladané na mestské zastupiteľstvo

1. Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

2. Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

Predkladá: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta

3. Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie

Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

 

Priebežne podľa potreby budú do MsZ predkladané nasledovné materiály

1. Správy o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

2. Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica

3. Informatívna správa o vykonanej primátorskej zmene programového rozpočtu

4. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica

5. Organizačné otázky a personálne návrhy

 

Termíny zasadnutí Mestskej rady

6. septembra 2022 – utorok

25. októbra 2022 – utorok