Mestské zastupiteľstvo

Rámcový plán zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2021

 

21. septembra 2021
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2020
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2021
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

4. Harmonogram prípravy jednotlivých projektov v oblasti zelenej a modrej infraštruktúry
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Slovo pre verejnosť

6. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

7. Interpelácie poslancov

8. Diskusia

 

2. novembra 2021
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Koncepcia rozvoja športu mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica prijatých v I. polroku 2021
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

4. Slovo pre verejnosť

5. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

6. Interpelácie poslancov

7. Diskusia

 

7. decembra 2021
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Všeobecne záväzné nariadenie 00/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia, zriadených na území mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2022– 2024
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

4. Koncepcia kultúry v meste Banská Bystrica na roky 2020-2033 – dopracovanie v zmysle uznesenia č. 647 z 8.12.2020
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2022
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6. Slovo pre verejnosť

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2022 (v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

8. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

9. Interpelácie poslancov

10. Diskusia

 

Informatívne správy predkladané na mestské zastupiteľstvo

1. Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

2. Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta

3. Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ing. Milan Lichý, 2. zástupca primátora mesta

 

Priebežne podľa potreby budú do MsZ predkladané nasledovné materiály:

1. Správy o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
2. Informatívna správa o odpísaní pohľadávok Mesta Banská Bystrica za rok 2020
3. Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica
4. Informatívna správa o vykonanej primátorskej zmene programového rozpočtu
5. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
6. Organizačné otázky a personálne návrhy

 

Termíny zasadnutí Mestskej rady

7. septembra 2021 – utorok
19. októbra 2021 – utorok
23. november 2021 – utorok