Mestské zastupiteľstvo

Rámcový plán zasadnutí

Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2023

 

7. február 2023
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2022 Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór

3. Slovo pre verejnosť

4. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór

5. Interpelácie poslancov

6. Diskusia

 

18. apríl 2023
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Výsledky hospodárenia a záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2022

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica prijatých v II. polroku 2022 Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór

4. Slovo pre verejnosť

5. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór

6. Interpelácie poslancov

7. Diskusia

 

20. jún 2023
(utorok)

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica Predkladá: JUDr. Marica Koreňová, prednostka MsÚ

2. Rámcový plán zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2023

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Slovo pre verejnosť

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2022

Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór

5. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie Predkladá: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór

6. Interpelácie poslancov

7. Diskusia

Informatívne správy predkladané na mestské zastupiteľstvo 1. Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie

Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

2. Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie Predkladá: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta 3. Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie Predkladá: Ing. Martin Majling, 2. zástupca primátora mesta

 

Priebežne podľa potreby budú do MsZ predkladané nasledovné materiály:

  • Správy o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
  • Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica
  • Informatívna správa o vykonanej primátorskej zmene programového rozpočtu
  • Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 12/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
  • Organizačné otázky a personálne návrhy

 

Termíny zasadnutí Mestskej rady

24. január 2023 – utorok

4. apríla 2023 – utorok

6. jún 2023 – utorok