Aktivity participatívneho procesu

Aktivity participatívneho procesu k revitalizácii mestského parku

Zapojenie obyvateľov a odborníkov do plánovacieho a rozhodovacieho procesu pri spoločensky dôležitých témach a verejných priestoroch, je kľúčom k úspešným a udržateľným projektom. Mestský park jednoznačne patrí medzi projekty, kde je zapojenie obyvateľov a odborníkov nielen vítané, ale aj nutné z pohľadu vytvorenia priestoru, ktorý má byť funkčný, citlivý k potrebám Bystričanov, a zároveň má v sebe niesť dôležitý odkaz minulosti.

Participatívny proces v projekte mestského parku zastrešuje koordinátorka pre participáciu a Otvorené vládnutie mesta Soňa Kariková v spolupráci s Dialogue Centre, n.o. v zastúpení s Evou Mazancovou.

Koordinátorky participatívneho procesu k revitalizácii mestského parku využívajú k nastavovaniu procesu metodiku Art of Hosting (Umenie hosťovania).

Návrh časovej osi obnovy mestského parku
Návrh časovej osi obnovy mestského parku

Časové a obsahové rámce participatívneho procesu sú rozdelené do troch základných etáp:

1. Etapa – prípravná a plánovacia fáza (november 2021 – začiatok februára 2022)

 • Zvolávanie a vyjasňovanie: na konci novembra sa uskutočnili individuálne rozhovory s primátorom Jánom Noskom a viceprimátormi mesta Jakubom Gajdošíkom a Milanom Lichým, a zároveň aj s predstaviteľkami petičného výboru Beatou Hirt a Ivanou Figuli, na ktorých sa pomenovala východisková situáciu, hodnoty a zámer participatívneho procesu. Na ďalšom, už spoločnom, stretnutí sa definovalo spoločné smerovanie a určili sa výzvy, ktoré tento proces čakajú.  Zároveň vedenie mesta a petičný výbor deklarovali záujem o spoluprácu na projekte revitalizácie mestského parku (spolupráca by mala podporiť snaha o apolitické vnímanie celého procesu a snaha o čo najkvalitnejší PP).

 

 • Príprava participatívneho procesu a budovanie kapacít: od začiatku decembra sa začala séria vzdelávaco-plánovacích stretnutí určených pre zamestnancov mestského úradu s cieľom vysvetliť a naučiť na aktuálnom projekte mestského parku princípy participácie a metodiku a postupy pri plánovaní. Budovanie kapacít zamestnancov MsÚ vychádza z 2. záväzku Akčného plánu pre Otvorené vládnutie MsÚ. Na tieto stretnutia boli pozvaní aj predstavitelia petičného výboru a aktívnych obyvateľov so skúsenosťou v oblasti participatívnych procesov, aby sa uplatnil princíp spolupráce už pri samotnom plánovaní a využila sa kolektívna inteligencia. V spolupráci s odborníčkou na participáciu pri tvorbe verejných priestorov – Dominikou Belanskou boli realizované nasledovné stretnutia:
  • 1. stretnutie: analýza stakeholderov
  • 2. stretnutie: úvod do dizajnu participatívneho procesu (PP)
  • 3. stretnutie: pracovné stretnutie na pokračovanie dizajnu PP
  • 4. stretnutie: dohoda na časovej osi a naplánovanie aktivít PP
  • 5. stretnutie: komunikačná stratégia vťahovania aktérov do PP (v procese prípravy)

2. Etapa – Aktivity participatívneho procesu pre širšiu verejnosť a odborníkov (február – jún)

 • Informačné a vzdelávacie aktivity: aby bola možná kvalitná spolupráca mesta, obyvateľov a odborníkov pri návrhu revitalizácie parku, je dôležité, aby všetky zapojené strany rozumeli témam a limitom, ktoré sú v tomto procese dôležité. Mestský park ako národná kultúrna pamiatka, a zároveň dôležitý biotop v centre Banskej Bystrice, si vyžaduje porozumenie a zoznámenie sa s históriou, ochranou pamiatok, s pro-klimatickými riešeniami zelenej a modrej infraštruktúry a procesmi, ktoré robí mesto. Predbežne sú naplánované nasledujúce edukačné a informačné aktivity:
  • vzdelávacie články v Radničných novinách a na sociálnych sieťach
  • Potulky mestom – prechádzky v parku
  • informačné totemy/stojany v parku
  • edukačné stretnutie s odborníkmi na pamiatky
  • informačné stretnutie s KPÚ o rozhodnutí o obnove parku
  • edukačné stretnutie s odborníkmi na históriu parku
  • edukačné online stretnutie s odborníkmi na zeleň
  • edukačné prechádzky v parku s odborníkmi na zeleň
  • edukačné a informačné stretnutie venované typom a výberu súťaže
 • Aktivity zamerané na zisťovanie potrieb obyvateľov, hodnôt parku a vytvárania vzťahu: zachovanie hodnôt kultúrnej pamiatky ako aj funkčný ekosystém parku sú základ, ktorý by však nemal obmedzovať funkčnosť a jeho atraktivitu pre obyvatrľov. Je veľmi dôležité zistiť a pochopiť potreby obyvateľov z pestrej škály rôznych skupín, aby bolo možné vytvoriť priestor, ktorý radi využívajú tak dôchodcovia, rodiny s deťmi, ľudia s hendikepom, športovci, študenti z priľahlých škôl… a každý obyvateľ Banskej Bystrice.
  • realizácia dotazníka
  • fokusové skupiny s odborníkmi na zeleň a klimatické riešenia
  • fokusové skupiny s predstaviteľmi čo najširšieho spektra obyvateľov
  • interview s návštevníkmi parku a starousadlíkmi
  • tematické dni v parku – “Park pre všetkých”, “Deň Zeme”
  • plánovacie stretnutia (podobne ako v prípade projektu Zelených sídlisk)
  • informačné stretnutia k výsledkom paralelných výskumov v parku
  • informačné stretnutia k výsledkom participatívneho procesu

 

3. Etapa – súťaž a vyhlásenie výsledkov (koniec júla – november)

 • Pokračovanie v informačných a edukačných aktivitách a akcie zamerané na budovanie vzťahu obyvateľov a parku
  • priebežné informovanie o postupe súťaže
  • informačné články v Radničných novinách o prebiehajúcich procesoch a ďalšom postupe
  • aktivity v parku (napr. letný piknik)
 • Rozhodovací a prezentačný proces k súťaži
  • zástupca verejnosti v komisii pre výber víťazného návrhu
  • diskusia s víťazným architektonickým tímom
  • informovanie o ďalších krokoch

Ak máte chuť v akomkoľvek ohľade či v akejkoľvek aktivite priložiť ruku k dielu, určite sa nám ozvite na: mestskypark@dialoguecentre.eu.

 

Soňa Kariková – Koordinátorka pre participáciu a Otvorené vládnutie

Eva Mazancová – Dialogue Centre, n. o.