Život v meste

Zelené sídliská

Milé Banskobystričanky, milí Banskobystričania,

citlivo vnímame nenahraditeľnú úlohu zelene v našom meste, a tiež nástrahy, ktoré so sebou prinášajú klimatické zmeny. Rovnako sme si vedomí aj potreby revitalizácie verejných priestorov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti vašich obydlí. Preto sme v rôznych častiach mesta vytypovali sedem rozsiahlych lokalít, pre ktoré plánujeme pripraviť projekty ich komplexnej obnovy zamerané na zelenú a modrú infraštruktúru. Na realizáciu projektov plánujeme čerpať európske štrukturálne a investičné fondy v novom programovom období. Nadväzujeme tak na už schválené projekty revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici s rozlohou 1,5 ha a vnútrobloku medzi ulicami Tatranská a Sitnianska s rozlohou 4,5 ha, na ktoré sme už získali financie z európskych zdrojov.

Na to, aby sme spolu s architektmi dokázali pripraviť kvalitný návrh, ktorý bude reflektovať najmä na potreby obyvateľov, sme potrebovali poznať váš názor. Ďakujeme, že ste sa zapojili do dotazníkového prieskumu a odpovedali ste na otázky zamerané na to, čo vám v danej lokalite chýba, čoho je v nej naopak dostatok. Vaše odpovede sme spracovali a prinášame výsledky – VÝSLEDKY DOTAZNÍKA ZELENÉ OÁZY.  Následne sme v jednotlivých lokalitách zorganizovali verejné diskusie, na ktoré sme prizvali odborníkov na rôzne témy a spoločne sme hľadali najlepšie riešenia a návrhy. Oddelenie územného plánovania a architekta mesta Banská Bystrica vypracovalo lokalitné programy pre jednotlivé lokality, ktoré predstavujú zhrnutie požiadaviek a podnetov obyvateľov z verejných diskusií vo forme grafickej schémy na mapovom podklade s textovým vyhodnotením, ktoré sa stanú podkladom pre vy pracovanie projektových návrhov.

Cieľom diskusií a aktivít v participatívnom procese Zelené Sídliská bolo tiež hľadanie adpatačno-klimatických riešení, ktorých implementácia by mala byť zabezpečená prostredníctvom spolupráce mesta, ZARESu, obyvateľov a občianskych iniciatív.

Participatívny proces pre mesto zastrešovalo do novembra 21 Dialogue Centre, n. o. , od decembra 21 proces zastrešuje koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie Soňa Kariková.

Vyhlásenie verejnej súťaže

Mesto Banská Bystrica 11. augusta 2022 vyhlásilo verejnú súťaž na spracovanie projektových dokumentácií Zelených sídlisk, do ktorej sa mohli prihlásiť odborne spôsobilí projektanti zo Slovenska aj zahraničia.

Kritéria výberu spracovateľa projektových dokumentácií sú nastavené s dôrazom na kvalitu, ktorá predstavuje 70 percent hodnotenia a zvyšných 30 percent je cena.

Víťazný projektant alebo projektanti v prvom kroku vypracujú štúdiu, ktorá bude opätovne komunikovaná s obyvateľmi konkrétnych lokalít. Následne bude dopracovaná do projektovej dokumentácie, ktorá si bude vyžadovať potrebné povolenia v zmysle príslušnej legislatívy.

Podmienky k zapojeniu sa do verejnej súťaže sú uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/573011

Predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 06.09.2022. Následne sa uskutočnilo zasadnutie odbornej hodnotiacej komisie, ktorá vyhodnotila jednotlivé ponuky podľa stanovených kritérií – ceny a kvality jednotlivých uchádzačov. Odborná hodnotiaca komisia je zložená z odborníkov z mestského úradu, externých odborníkov na životné prostredie a odborníkov na krajinnú a záhradnú architektúru

Uchádzači predložili hodnotiacej komisii množstvo dokladov preukazujúcich ich odbornosť a skúsenosti, na základe kvality predošlých realizácií a iných referencií. . K dnešnému dňu je určený úspešný uchádzač a ďalej prebiehajú procesy v zmysle platnej legislatívy s cieľom uzatvorenia zmluvy s víťazným uchádzačom.