Život v meste

Zelené sídliská

Milé Banskobystričanky, milí Banskobystričania,

citlivo vnímame nenahraditeľnú úlohu zelene v našom meste, a tiež nástrahy, ktoré so sebou prinášajú klimatické zmeny. Rovnako sme si vedomí aj potreby revitalizácie verejných priestorov, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti vašich obydlí. Preto sme v rôznych častiach mesta vytypovali sedem rozsiahlych lokalít, pre ktoré  pripravujeme projekty ich komplexnej obnovy zamerané na zelenú a modrú infraštruktúru. Na realizáciu projektov plánujeme čerpať európske štrukturálne a investičné fondy v novom programovom období. Nadväzujeme tak na už schválené projekty revitalizácie vnútrobloku na Tulskej ulici s rozlohou 1,5 ha a vnútrobloku medzi ulicami Tatranská a Sitnianska s rozlohou 4,5 ha, na ktoré sme už získali financie z európskych zdrojov.

 

Participatívny proces

Na to, aby sme spolu s architektmi dokázali pripraviť kvalitný návrh, reflektujeme najmä na potreby obyvateľov, ktoré sme zisťovali prostredníctvom rozsiahleho participatívneho procesu, vrátane dotazníkového prieskumu (VÝSLEDKY DOTAZNÍKA ZELENÉ OÁZY). Základom participatívneho procesu boli 3 kolá verejných diskusií, na ktoré sme prizvali odborníkov na rôzne témy a spoločne sme hľadali najlepšie riešenia a návrhy. Oddelenie územného plánovania a architekta mesta Banská Bystrica vypracovalo lokalitné programy pre jednotlivé lokality, ktoré predstavujú zhrnutie požiadaviek a podnetov obyvateľov z verejných diskusií vo forme grafickej schémy na mapovom podklade s textovým vyhodnotením, ktoré vytvorili podklad pre vypracovanie projektových návrhov. Participatívny proces pre mesto zastrešovalo do novembra 2021 Dialogue Centre, n. o. , od decembra 21 proces zastrešuje koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie Soňa Kariková.

Cieľom diskusií a aktivít v participatívnom procese Zelené Sídliská bolo tiež hľadanie adpatačno-klimatických riešení, ktorých implementácia by mala byť zabezpečená prostredníctvom spolupráce mesta, ZARESu, obyvateľov a občianskych iniciatív.

 

Vyhlásenie verejnej súťaže

Mesto Banská Bystrica 11. augusta 2022 vyhlásilo verejnú súťaž na spracovanie projektových dokumentácií Zelených sídlisk, do ktorej sa mohli prihlásiť odborne spôsobilí projektanti zo Slovenska aj zahraničia. Kritéria výberu spracovateľa projektových dokumentácií sú nastavené s dôrazom na kvalitu, ktorá predstavuje 70 percent hodnotenia a zvyšných 30 percent je cena. Víťazný projektant alebo projektanti v prvom kroku vypracujú štúdiu berúc do úvahy výstupy participatívneho procesu, ktorá bude opätovne komunikovaná s obyvateľmi konkrétnych lokalít. Následne bude dopracovaná do projektovej dokumentácie, ktorá si bude vyžadovať potrebné povolenia v zmysle príslušnej legislatívy. Podmienky k zapojeniu sa do verejnej súťaže sú uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/573011

 

Predkladanie ponúk a uzatváranie zmlúv

Lehota na predkladanie ponúk uplynula dňa 06.09.2022. Následne sa uskutočnilo zasadnutie odbornej hodnotiacej komisie, ktorá vyhodnotila jednotlivé ponuky podľa stanovených kritérií – ceny a kvality jednotlivých uchádzačov. Odborná hodnotiaca komisia je zložená z odborníkov z mestského úradu, externých odborníkov na životné prostredie a odborníkov na krajinnú a záhradnú architektúru. Uchádzači predložili hodnotiacej komisii množstvo dokladov preukazujúcich ich odbornosť a skúsenosti, na základe kvality predošlých realizácií a iných referencií

 

Úspešní uchádzači pre tvorbu krajinno – architektonických štúdií (ateliéry krajinnej a záhradnej architektúry):

  • Rudbeckia – ateliér záhradnej a krajinnej architektúry http://www.rudbeckia.sk/
    • Lokality: Magurská – Krivánska – Jelšový hájik, Severná, Vansovej

 

Ukončenie participatívneho procesu, povoľovacie procesy stavby, realizácia stavby

Participatívny proces bol ukončený odprezentovaním urbanisticko-krajinárskych štúdií v jednotlivých lokalitách. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch budú projektanti odovzdávať mestu Banská Bystrica dokumentácie pre územné rozhodnutie a zabezpečovať stanoviská dotknutých orgánov pre územné konanie a vydanie územného rozhodnutia. V ďalšom kroku prebehne spracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie. Stavby budú realizované po etapách, čo vyplýva z predpokladaných možností čerpania externých finančných zdrojov na realizáciu. Sledovať legislatívny proces povoľovania bude možné na úradnej tabuli mesta a príslušného stavebného úradu, ktorý bude územné rozhodnutie a stavebné povolenie vydávať.