Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica

Číslo
2/2012
Schválené
14. februára 2012
Účinnosť od
15. marca 2012