Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2012 Trhový poriadok príležitostného trhu konaného v Dome Slovenského misijného hnutia, Skuteckého 4 v Banskej Bystrici

Číslo
7/2012
Schválené
17. apríla 2012
Účinnosť od
10. mája 2012