Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

7/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Železničiarska ulica
1/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva – zrušené
5/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2014 o verejnom poriadku na území mesta
4/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2014 o mestskej polícii
3/2014
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č 3/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
19/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica
18/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Blok 12
16/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN Z Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č.2 územných lokalít B2+B4+B5+C1, C1+C2, D1+G, F
13/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 13/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, časť Wolkerova ulica
11/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2013 Trhový poriadok trhoviska na Kyjevskom námestí v Banskej Bystrici
10/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica
9/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2013 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
7/2013
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 7/2013 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a o sociálnej kuratele
6/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2013 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny-časť Hušták-Belveder, Zmeny a doplnky časť funkčnej zóny A Polyfunkčný dom C
5/2013
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2013 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
22/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 22/2012, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny časť Hušták – Belveder Zmeny a doplnky, časť funkčnej zóny D
21/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2012 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
18/2012
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 18/2012 Trhový poriadok trhoviska Úsvit na Jilemníckeho ul. v Banskej Bystrici