Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2012 Trhový poriadok príležitostného trhu DNI MESTA

Číslo
10/2012
Schválené
17. apríla 2012
Účinnosť od
10. mája 2012