Mestské zastupiteľstvo

Volebné obvody

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici má 31 poslancov, ktorí sú zvolení v 7 mestských volebných obvodoch.

 

Volebný obvod číslo 1 — Stred (Banská Bystrica-centrum) zahŕňa ulice:

29. augusta, Alexandra Matušku, Astrová, Azalková, Bakossova, Cesta k nemocnici, Cesta k Smrečine, Cesta na amfiteáter, Cesta na štadión, Cmárovo, Československej armády, Dobšinského, Dolná, Dolná Strieborná, F.Švantnera, Figuša Bystrého, Gerberová ulica, Hečkova, Horná, Horná Strieborná, Horné záhrady, Hurbanova, Hutná, J. Cikkera, Jána Bottu, Jána Chalupku, Janka Kráľa, Jegorovova, Kapitulská, Katovná, Kláry Jarunkovej, Kollárova, Komenského, Krížna, Kukučínova, Kuzmányho, Ladislava Hudeca, Laskomerská, Lazovná, Ľuda Ondrejova, M. Hattalu, M. M. Hodžu, M. Rázusa, Medený Hámor, Mikuláša Kováča, Murgašova, Muškátová ulica, Na Graniari, Na Karlove, Na Troskách, Nad plážou, Nám. slobody, Nám. Š. Moysesa, Námestie Ludvika Svobodu, Námestie SNP, Národná, Partizánska cesta, Petelenova, Petra Karvaša, Pod Jesenským víškom, Pod vysielačom, Profesora Sáru, Robotnícka, Rudlovská cesta, Ruttkaya Nedeckého, Severná, Skuteckého, Slnečné stráne, Stoličková, Strieborné námestie, Šimona Jurovského, Školská, Šoltésovej, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Tajovského, Terézie Vansovej, Tibora Andrašovana, Trieda SNP, Vajanského námestie, Záhradná, Zvončeková ulica, Železničiarska / Adresa pobytu Banská Bystrica/
volebný obvod zastupuje 6 poslancov.

 

Volebný obvod číslo 2 — Východ (Majer, Senica, Šalková, Uhlisko) zahŕňa ulice:

9. mája, Bellušova, Boženy Nčmcovej, Cementárenská cesta, Družstevná, Fraňa Kráľa, Golianova, Hronská, Hronské predmestie, Hviezdoslavova, Jesenského Jiráskova, Lesná, Ľupčianska, Majerská cesta, Mičinská cesta, Mieru, Na Hrbe, Na Starej tehelni, Na Uhlisku, Pod Kalváriou, Pod rybou, Pod Turíčkou, Pod Urpínom, Podjavorinskej, Poľovnícka, Ponická ulica, Priemyselná ulica, Senická cesta, Stavebná, Šalkovská cesta, Technická ulica, Timravy, Viestova, Žltý piesok
volebný obvod zastupujú 2 poslanci.

 

Volebný obvod číslo 3 — Sásová (Rudlová, Sásová) zahŕňa ulice:

Agátová, Beskydská, Borová ulica, Dedinská, Dubová, Ďumbierska, Fatranská, Garbanka, Gerlachovská, Haškova, Hlboká, Chabenecká, Inovecká, Javomícka, Kapitána Jaroša, Karpatská, Kráľovohoľská, Krivánska, Magurská, Marka Čulena, Mateja Bela, Mladých budovateľov, Na Dolinky, Na plaváreň, Na Skalici, Na Tále, Na Zábave, Odbojárov, Pieninská, Pod Banošom, Pod cintorínom, Pod Hôrkou, Pod Skalkou, Rudelínova ulica, Rudlovská cesta, Rudohorská, Ružová, Sásovská cesta, Sitnianska, Starohorská, Stránska, Strážovská, Strmá, Surovská, Tatranská, Veterná, Zdenka Mikulu
volebný obvod zastupuje 9 poslancov.

 

Volebný obvod číslo 4 — Sever (Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín, Uľanka) zahŕňa ulice:

Buková, Gaštanová, Harmanecká cesta, Hrušková, Jakubská cesta, Jaseňová, Javorová, Jedľová, Jelšová, Jozefa Mistríka, Kostiviarska cesta, Limbová, Lipová, Lúčičky, Mlynská, Na Čiertolí, Na Lúčkach, Na úbočí, Nový Svet, Ovocná, Pestovateľská, Pod Dúbravou, Pod Stráňou, Podlavická cesta, Povstalecká cesta, Priehrada, Skubínska cesta, Topoľová, Uľanská cesta, Ulička, Višňová, Záhumnie, Závoz
volebný obvod zastupujú 2 poslanci.

 

Volebný obvod číslo 5 — Fončorda (Fončorda) zahŕňa ulice:

Bagarova, Dlhá ulica, Družby, Gorkého, Havranské, Internátna, Jazmínova, nHilemnického, Kapitána Nálepku, Kyjevské námestie, Kovačická ulica, Kvetinová, Mládežnícka, Moskovská, Nám. Ľ. Štúra, Nešporova, Nová, Nové Kalište, Okružná, Oremburská, Prvosienková ulica, Sadová, Slnečná, Spojová, Šalgotarjánská, Švermova, Tichá, Trieda Hradca Králové, Tulská, Vršacká ulica, Wolkerova, Zadarská ulica, Zelená
volebný obvod zastupuje 7 poslancov.

 

Volebný obvod číslo 6 — Radvaň (Radvaň) zahŕňa ulice:

Bernolákova, Bočná, Cintorínska, Jarná, Jesenná, Kalinčiakova, Králická cesta, Krátka, Letná, Malachovská cesta, Na Kútinách, Na Motyčinách, Nám. Ľ. Štúra, Ovčiarska cesta, Pod Suchým vrchom, Poľná, Pršianska cesta, Radvanská, Sládkovičova, Stredná, Stromová, Stupy, Zimná
volebný obvod zastupujú 3 poslanci.

 

Volebný obvod číslo 7 — Juh (lliaš, Kráľová, Kremnička, Pršianska Terasa, Rakytovce) zahŕňa ulice:

Ametystová, Borievková, Borovicová, Brestová ulica, Brezová, Bronzová, Čerešňová, Diamantová ulica, Drienková, Iliašska cesta, Jabloňová, Jantárová ulica, Jaspisová ulica, Klenová ulica, Kremnička, Kremeňová ulica, Liesková ulica, Malachitová, Medená, Mosadzná, Opálová, Plánková, Platinová ulica, Podháj, Rakytovská cesta, Rubínová, Rumelková ulica, Sládkovičova, Smreková, Sokolovská, Šípková, Topásová ulica, Tyrkysová ulica, Trnková, Víbová, Zafirová ulica, Zlatá, Zvolenská cesta, Železná ulica
volebný obvod zastupujú 2 poslanci.

 

 

Prílohy na stiahnutie