Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2012 Trhový poriadok trhoviska pred Nemocnicou F. D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica”

Číslo
15/2012
Schválené
17. apríla 2012
Účinnosť od
10. mája 2012