Všeobecne záväzné nariadenia

Všetky všeobecne záväzné nariadenia

174/2006
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 174/2006 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky časť Polyfunkčný dom Námestie Slobody – záväzná časť
169/2006
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 169/2006 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
166/2005
Všeobecne Záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 166/2005 k schválenému Územnému plánu zóny IBV, Sídlisko Osloboditeľov, Banská Bystrica Zmeny, časť Magurská ulica
158/2005
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 158/2005, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ) Banská Bystrica – Zmeny, časť Hušták – Belveder
156/2005
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č.156/2005 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica Zmena časť Petelénova ulica
154/2005
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 154/2005 o spôsobe prideľovania súpisných a orientačných čísel a o spôsobe označovania stavieb tabuľkami súpisného a orientačného čísla na území Mesta Banská Bystrica
152/2005
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 152/2005 k schválenému územnému plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky
147/2005
Všeobecne Záväzné nariadenie MESTA Banská Bystrica č. 147/2005 k schválenému územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Bakossova ulica
145/2004
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 145/2004 – MsZ k schválenému územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky časť Hurbanova ul. II.
142/2004
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 142/2004 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta
141/2004
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 141 /2004 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
136/2004
Všeobecne záväzné nariadenie č. 136/2004 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny časť Trosky
131/2004
VZN k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica Návrh Zmien a doplnkov, Blok č. X – záväzná časť
130/2004
VZN o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
94/2001
VZN k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – zmeny a doplnky Hurbanova ulica
79/2000
VZN k schválenému Územnému plánu centra rekreácie a cestovného ruchu Banská Bystrica – Králiky
43/1997
VZN o Digitálnej technickej mape mesta Banská Bystrica