Živé participatívne projekty

Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Banská Bystrica

V súlade s Akčným plánom Otvoreného vládnutia Mesta Banská Bystrica 2021/2022, od januára 2022 Mesto Banská Bystrica uplatňuje nástroj “OGP Local” (tzv. Otvorené vládnutie na lokálnej úrovni) pri príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica (IÚS FMO BB).

Nástroj OGP local pomáha samospráve kvalitnejšie komunikovať, spolupracovať a rozvíjať nový spôsob manažmentu a rozhodovania v samospráve. Prostredníctvom nástroja OGP local sa môže samospráva, obyvatelia a ďalšie dotknuté skupiny v území  učiť, ako efektívne uplatňovať hodnoty a princípy otvoreného vládnutia, akými sú transparentnosť, participácia a spolupráca  s rôznymi aktérmi a potenciálnymi spolurealizátormi stratégií, vrátane obyvateľov Banskej Bystrice. Uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia pomáha verejnej správe lepšie uspokojovať potreby obyvateľov a organizácií územia, ktorým verejná správa poskytuje služby, lepšie reagovať na  náročné úlohy a komplexné výzvy, ktoré verejná správa v súčasnosti rieši a napĺňať ambície, ktoré samospráva má.

Nástroj OGP local sa využije v rámci pokračovania prípravy spoločného programového dokumentu mesta Banská Bystrica a okolitých 18 obcí, ktoré vytvorili spoločné územie tzv. mestskú funkčnú oblasť (ďalej len MFO). Pre toto územie pripravuje tím spracovateľov programový dokument Integrovanú územnú stratégiu (ďalej len “IÚS”),  pod vedením pána Ing. Vladimíra Briedu (vedúci oddelenia investičnej výstavby a riadenia projektov).

IÚS je zameraná na priame čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom finančného nástroja tzv. udržateľného mestského rozvoja (UMR) cez pripravovaný Operačný program Slovensko pre nové programové obdobie 2021-2027.  Aktéri v území budú môcť v rámci alokácie určenej pre zadefinované spoločné územie využiť zdroje určené pre ”udržateľný mestský rozvoj” a priamo rozhodovať o kľúčových investíciách do územia v rámci vybraných cieľov politiky súdržnosti Európskej únie.

Následne sa plánuje využiť nástroj OGP Local aj pri príprave Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Mesta Banská Bystrica (PHRSR).

Spracovateľský tím mesta Banská Bystrica v spolupráci s koordinátorkou pre participáciu a otvorené vládnutie Dr. Soňou Karikovou nastavili systém pre vhodné a efektívne zapojenie odbornej a širšej verejnosti do tvorby strategického dokumentu IUS FMO BB. Pre tento účel mesto iniciovalo vytvorenie tematických pracovných skupín a možnosti pre zapojenie širšej verejnosti.

Príležitosti pre participáciu verejnosti vznikajú z niekoľkých dôvodov:

Rozvojový dokument IÚS sa snaží o zlaďovanie existujúcich cieľov a aktualizáciu platného PHSR a o zadefinovanie súčasných rozvojových potrieb mestskej funkčnej oblasti, ktoré bude možné financovať prostredníctvom zdrojov určených pre naše územie. Napriek tomu, že PHRSR bol spracovaný participatívnym spôsobom, mnohé potreby územia, jeho inštitúcií a obyvateľov sa mohli zmeniť. Aj preto  je vhodné opätovne zapojiť  odbornú a širokú verejnosť v Banskej Bystrici a jej okolí.

Zároveň v tomto období nadobúdajú konečnú finálnu podobu priority a ciele Slovenska a Európskej únie, podľa ktorých bude možné špecifikovať ciele IUS MFO Banskej Bystrice. To je ďalší dôvod prečo v súčasnosti nastáva priestor a potreba zapojiť aj názory odbornej a širokej verejnosti z Banskej Bystrice a jej okolia, ktorá môže priblížiť priority na úrovni lokálnej.

V konečnom dôsledku by nám zladenie priorít na európskej, národnej, ako aj lokálnej úrovni malo umožniť účinnejšie čeliť aktuálnym spoločenským výzvam, ako je napr. klimatická kríza. Zároveň nám dobrá dohoda o prioritách umožní pružne čerpať finančné zdroje EÚ na realizáciu projektov IÚS.