Živé participatívne projekty

Participatívne plánovanie Integrovanej územnej stratégie – funkčná mestská oblasť Banská Bystrica

Rozvojový dokument Integrovaná územná stratégia – funkčná mestská oblasť Banská Bystrica (IÚS FMO BB) sa snaží o  zadefinovanie súčasných rozvojových potrieb mestskej funkčnej oblasti, ktoré bude možné financovať prostredníctvom zdrojov Európskych štrukturálnych a investičných fondov určených pre naše územie a ktoré sú zarámcované v  Operačnom programe Slovensko pre nové programové obdobie 2021-2027 

V súlade s Akčným plánom Otvoreného vládnutia Mesta Banská Bystrica 2021/2022 a Kódexom partnerstva, je od januára 2022 k tvorbe IÚS FMO BB spustený participatívny proces, ktorý  umožňuje zapojenie  odbornej a širšej verejnosti prostredníctvom:

  • tematických pracovných skupín (TPS) v troch oblastiach: Dobre spravovaná FMO BB, Prosperujúca FMO BB, Zelená a zdravá FMO BB
    • sú určené pre odbornú verejnosť a zástupcov  aktérov územnej spolupráce
    • úlohou členov TPS je formovať víziu, identifikovať problémy a navrhovať riešenia pre  IÚS FMO BB
  • konzultačného fórum (KF)
    • je určené pre širšiu laickú a odbornú verejnosť
    • úlohou členov KF je poskytovať podnety a pripomienkovanie návrhov prípravy stratégie

*Registrácia členstva v TPS A KF je možná na tomto odkaze.

 

PROJEKTOVÉ ZÁMERY IÚS FMO BB a IÚS BBSK: Priebežný zoznam indikatívnych projektových zámerov v rámci banskobystrického kraja, vrátane Funkčnej mestskej oblasti Banská Bystrica